Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej zatwierdza wzory identyfikatorów rozpoznawczych do umundurowania dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, innych niż te, o którym mowa w ust. 3.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Kształt i wielkość identyfikatorów, o których mowa w ust. 4, określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.

6. Identyfikatory, o których mowa w ust. 3 i 4:

1) wykonane metodą haftu komputerowego, noszone są na lewym rękawie kurtki munduru wyjściowego, bluzy olimpijki w odległości 4, 5 cm od wszycia rękawa;

2) wykonane metodą termonadruku, noszone są na lewym rękawie bluzy polowej, bluzy polowej letniej, kurtki polowej na kieszeni na radiotelefon pomiędzy dolną krawędzią klapy a dolną krawędzią kieszeni.";

2) w załączniku Nr 1 do zarządzenia:
a) w zestawie Nr 1:
tytuł otrzymuje brzmienie: "ZESTAW Nr 1 dla funkcjonariuszy pełniących służbę graniczną i wykonujących działania graniczne w umundurowaniu wyjściowym oraz realizujących inne zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów",
w pozycji oznaczonej liczbą porządkową 9 uchyla się treść zamieszczoną w kolumnie "Uwagi",
po pozycji oznaczonej liczbą porządkową 9, dodaje się pozycję oznaczoną liczbą porządkową 10, w brzmieniu:
10.Płaszczszt.17Tylko dla oficerów łącznikowych SG i kapelanów SG
w uwagach pod zestawem, po uwadze oznaczonej liczbą porządkową 4, dodaje się uwagę oznaczoną liczbą porządkową 5 w brzmieniu:

"5. Oficerowie łącznikowi i kapelani Straży Granicznej otrzymują jednorazowo płaszcz na czas wykonywania pełnionych funkcji. Po upływie okresu używalności określonego w zestawie, płaszcz nie podlega zwrotowi.",

b) w zestawie Nr 2:
uchyla się pozycję oznaczoną liczbą porządkową 22,
w pozycji oznaczonej liczbą porządkową 23 uchyla się treść zamieszczonąw kolumnie "Uwagi",
w uwagach pod zestawem uchyla się uwagę oznaczoną liczbą porządkową 2;
3) uchyla się załącznik Nr 2 do zarządzenia;
4) po załączniku Nr 3 do zarządzenia dodaje się załącznik Nr 4 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Wycofane z norm należności identyfikatory rozpoznawcze do umundurowania dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz słuchaczy odbywających szkolenie w oddziale Straży Granicznej mogą być użytkowane na dotychczasowych zasadach do czasu ich zużycia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KSZTAŁT I WIELKOŚĆ IDENTYFIKATORÓW ROZPOZNAWCZYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

grafika

Wymiary podano w mm.

Uwaga: identyfikatory rozpoznawcze mogą być mocowane do umundurowania poprzez przyszycie lub za pomocą taśmy samosczepnej.