Zm.: zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1995.4.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 3 listopada 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1990 roku w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 43 i Nr 4, poz. 62, z 1992 r. Nr 1, poz. 9 i Nr 3, poz. 60, z 1993 r. Nr 4, poz. 82 i Nr 5, poz. 96 i poz. 99, z 1994 r. Nr 1, poz. 5 i poz. 20 i Nr 4, poz. 45, z 1995 r. Nr 1, poz. 4 oraz Nr 2, poz. 19 i poz. 23) zmienionym zarządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych: Nr 36 z dnia 19 czerwca 1995 r. i Nr 50 z dnia 12 września 1995 r., (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 32 i Nr 4, poz. 47) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Funkcjonariuszom przysługuje dodatek za posiadany stopień w następującej wysokości:

generał broni 758,-

generał dywizji 632,-

generał brygady 542,-

pułkownik 481,-

podpułkownik 456,-

major 443,-

kapitan 414,-

porucznik 370,-

podporucznik 347,-

starszy chorąży sztabowy 308,-

chorąży sztabowy 301,-

starszy chorąży 291,-

chorąży 281,-

młodszy chorąży 274,-

starszy sierżant sztabowy 253,-

sierżant sztabowy 241,-

starszy sierżant 229,-

sierżant 217,-

plutonowy 205,-

starszy kapral 194,-

kapral 188,-

starszy szeregowy 175,-

szeregowy 170,-

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 1995 r.