Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1994.4.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 października 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 108, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214) oraz art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 43 i Nr 4, poz. 62, z 1992 r. Nr 1, poz. 9 i Nr 3, poz. 60, z 1993 r. Nr 4, poz. 82, Nr 5, poz. 96 i poz. 99 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 5 i poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 wyrazy: "pełnego tysiąca złotych" zastępuje się wyrazami: "dziesięciu groszy",
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Funkcjonariuszom przysługuje dodatek za posiadany stopień w następującej wysokości:

generał broni 395 zł

generał dywizji 330 zł

generał brygady 282 zł

pułkownik 250 zł

podpułkownik 238 zł

major 231 zł

kapitan 216 zł

porucznik 193 zł

podporucznik 181 zł

starszy chorąży sztabowy 161 zł

chorąży sztabowy 157 zł

starszy chorąży 152 zł

chorąży 147 zł

młodszy chorąży 143 zł

starszy sierżant sztabowy 132 zł

sierżant sztabowy 126 zł

starszy sierżant 120 zł

sierżant 114 zł

plutonowy 107 zł

starszy kapral 101 zł

kapral 98 zł

starszy szeregowy 90 zł

szeregowy 87 zł".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.