Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.16.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 czerwca 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania od banków poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 22 Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania od banków poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 29) w § 2 wyrazy "30 czerwca 1994 r." zastępuje się wyrazami "19 lipca 1994 r.".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.