Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 30 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Projektów Informatycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Centrum Projektów Informatycznych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 3 oraz z 2013 r. poz. 2), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

§  1.
1. Centrum Projektów Informatycznych, zwane dalej "Centrum", jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.
2. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2.
1. Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki:
1) powierzone, w drodze decyzji, przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości;
2) przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2. Czynności służące przygotowaniu do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, są podejmowane po uprzedniej zgodzie Ministra Administracji i Cyfryzacji.
3. Centrum realizuje we własnym imieniu zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Centrum we własnym imieniu przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
5. W przypadkach, kiedy odrębne przepisy, umowy bądź inne obowiązujące akty, w szczególności dotyczące sposobu wykorzystywania środków krajowych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidują działanie Ministra Administracji i Cyfryzacji albo innego podmiotu administracji publicznej, uniemożliwiające Centrum realizację zadań we własnym imieniu, Centrum działa na podstawie odpowiedniego upoważnienia, udzielonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji albo inny podmiot administracji publicznej, Dyrektorowi lub innemu pracownikowi Centrum wyznaczonemu przez Dyrektora.
§  3. Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, polegają w szczególności na:
1) realizacji projektów informatycznych mających na celu w szczególności:
a) informatyzację administracji publicznej,
b) rozwój systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;
2) prowadzeniu działań mających na celu rozwój technologii i technik informacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania przez administrację publiczną, w tym prac analityczno - koncepcyjnych zmierzających do unowocześnienia systemów informatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w tym zakresie;
3) rozwoju standardów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną;
4) dokumentowaniu, analizie i weryfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych na potrzeby rozwiązań informatycznych powstających w wyniku realizacji prowadzonych przez Centrum projektów, o których mowa w pkt 1;
5) zapewnieniu rozbudowy, utrzymania, eksploatacji, serwisu i rozwoju systemów informatycznych i teleinformatycznych służących realizacji zadań publicznych.
§  4.
1. Centrum, realizując zadania o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, występuje we własnym imieniu z wnioskami o dofinansowanie ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Realizacja i rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu o dofinansowanie projektu ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  5.
1. W skład Centrum wchodzą:
1) Kierownictwo Centrum:
a) Dyrektor,
b) nie więcej niż dwóch Zastępców Dyrektora;
2) Główny Księgowy;
3) Wydział Projektów Informatycznych;
4) Wydział Planowania i Organizacji Projektów Informatycznych;
5) Wydział Utrzymania Systemów Informatycznych;
6) Wydział Administracyjny;
7) Wydział Zamówień Publicznych;
8) Wydział Finansowo - Księgowy;
9) Wydział do spraw Kadr i Płac;
10) Wydział Audytu Wewnętrznego;
11) Wydział Obsługi Prawnej;
12) Wydział do spraw Promocji;
13) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
14) Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Dyrektor może powoływać, w drodze decyzji, zespoły zadaniowe o charakterze doraźnym, nie wchodzące w skład komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, w celu realizacji określonych zadań.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności strukturę organizacyjną zespołu i zakres jego zadań.
§  6.
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.
3. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, których powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Dyrektora.
4. W razie nieobecności Dyrektora działalnością Centrum kieruje upoważniony przez Dyrektora na piśmie Zastępca Dyrektora albo upoważniony przez Dyrektora na piśmie kierownik wydziału.
5. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.
6. Dyrektor może upoważniać innych pracowników Centrum do dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych w jego imieniu, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy wskutek długotrwałej niezdolności do pracy lub innych przypadków losowych Dyrektor nie może pełnić swojej funkcji, powołanie lub odwołanie Zastępcy Dyrektora może nastąpić bez wniosku, o którym mowa w ust. 3.
§  7. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum i zakres działania Kierownictwa Centrum, Głównego Księgowego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.