Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Projektów Informatycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2013.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 25 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Projektów Informatycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Centrum Projektów Informatycznych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 3), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

§  1.
1.
Centrum Projektów Informatycznych, zwane dalej "Centrum", jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.
2.
Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2.
1.
Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki:
1)
powierzone, w drodze decyzji, przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości;
2)
przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2.
Czynności służące przygotowaniu do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, są podejmowane po uprzedniej zgodzie Ministra Administracji i Cyfryzacji.
3.
Centrum realizuje we własnym imieniu zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 5.
4.
Centrum we własnym imieniu przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)).
5.
W przypadkach, kiedy odrębne przepisy, umowy bądź inne obowiązujące akty, w szczególności dotyczące sposobu wykorzystywania środków krajowych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidują działanie Ministra Administracji i Cyfryzacji albo innego podmiotu administracji publicznej, uniemożliwiające Centrum realizację zadań we własnym imieniu, Centrum działa na podstawie odpowiedniego upoważnienia, udzielonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji albo inny podmiot administracji publicznej, Dyrektorowi Centrum lub innemu pracownikowi Centrum wyznaczonemu przez Dyrektora Centrum.
§  3.
Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, polegają w szczególności na:
1)
realizacji projektów informatycznych mających na celu w szczególności:
a)
informatyzację administracji publicznej,
b)
rozwój systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;
2)
prowadzeniu działań mających na celu rozwój technologii i technik informacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania przez administrację publiczną, w tym prac analityczno - koncepcyjnych zmierzających do unowocześnienia systemów informatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w tym zakresie;
3)
rozwoju standardów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną;
4)
dokumentowaniu, analizie i weryfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych na potrzeby rozwiązań informatycznych powstających w wyniku realizacji prowadzonych przez Centrum projektów, o których mowa w pkt 1.
§  4.
1.
Centrum, realizując zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, występuje we własnym imieniu z wnioskami o dofinansowanie ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2.
Realizacja i rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie, następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu o dofinansowanie projektu ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  5.
1.
W skład Centrum wchodzą:
1)
Dyrektor;
2)
Główny Księgowy;
3)
Wydział Projektów Informatycznych;
4)
Wydział Planowania i Organizacji Projektów Informatycznych;
5)
Wydział Administracyjny;
6)
Wydział Zamówień Publicznych;
7)
Wydział Finansowo - Księgowy;
8)
Wydział do spraw Kadr i Płac;
9)
Wydział Audytu Wewnętrznego;
10)
Wydział Obsługi Prawnej;
11)
Wydział do spraw Promocji;
12)
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
13)
Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.
2.
Dyrektor może powoływać, w drodze decyzji, zespoły zadaniowe o charakterze doraźnym, niewchodzące w skład komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, w celu realizacji określonych zadań.
3.
Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności strukturę organizacyjną zespołu i zakres jego zadań.
§  6.
1.
Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2.
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.
3.
W razie nieobecności Dyrektora działalnością Centrum kieruje upoważniony przez Dyrektora na piśmie kierownik wydziału.
4.
Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.
5.
Dyrektor może upoważniać innych pracowników Centrum do dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych w jego imieniu, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych.
§  7.
Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.