Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 6 czerwca 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych

OR-021-1/2008

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje.

§  1. W zarządzeniu nr 22 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 6 czerwca 2006 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych wprowadzam zmianę w § 4, ust. 2, pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

"1) rzecznik prasowy w Sekretariacie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do BIP PGL LP oraz BIP DGLP".

§  2. Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych - niniejsze zarządzenie należy do grup aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycją 5 g) tego wykazu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.