Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawę organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej oraz o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o odnotowaniu jako wydanego dokumentu w systemie informatycznym rozumie się przez to czynność polegającą na odnotowaniu (zatwierdzeniu) w sądowym systemie informatycznym dokumentu, jako właściwie sporządzonego, zatwierdzonego oraz - jeżeli wymagane jest jego podpisanie - właściwie podpisanego. Dokument odnotowany jako wydany podlega udostępnieniu zainteresowanym, a przed uzyskaniem takiego statusu traktowany jest jako projekt i w szczególności nie może być udostępniany za pomocą ogólnodostępnych sieci informatycznych osobom biorącym udział w postępowaniu oraz ich pełnomocnikom.";

2) w § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

"4. Pisma sądowe, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, zamieszczone w sądowym systemie informatycznym i odnotowane w nim jako wydane, mogą być wysyłane bez podpisu własnoręcznego. Pismo sądowe, a w razie przesłania odpisu orzeczenia pismo przewodnie, przy którym przesyłany jest odpis, powinno zawierać wskazanie danych osoby, która w sytuacji wymienionej w ust. 1 podpisałaby pismo. Nie stosuje się w tym przypadku wskazanego w § 26 ust. 1 wymogu zamieszczenia pieczęci urzędowej oraz poświadczania za zgodność z oryginałem, a także wymogu podpisania pozostawionej w aktach kopii wysłanego pisma, o którym mowa w § 20.

5. Ust. 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przepisy szczególne ustaw bądź rozporządzeń wymagają zamieszczenia podpisu pod określonym pismem sądowym oraz dla przypadków wydawania odpisów i wypisów na wniosek uprawnionych osób.

6. Wdrożenie wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego określa zarządzenie prezesa sądu, który przy jego wydaniu kieruje się potrzebą zapewnienia efektywności postępowania i uwzględnia lokalne potrzeby. Prezes sądu może rozszerzyć katalog pism wysyłanych bez podpisu własnoręcznego ponad wymienione w załączniku nr 3. Rozszerzenie to nie może objąć przesyłania odpisów orzeczeń będących tytułami wykonawczymi oraz wydanych w sprawach karnych i o wykroczenia orzeczeń podlegających wykonaniu.

7. Zarządzenia prezesa sądu wskazane w ust. 6 wydają prezes sądu apelacyjnego dla sądu apelacyjnego oraz prezes sądu okręgowego dla sądu okręgowego i sądów rejonowych okręgu.

8. Pisma wysyłane bez podpisu własnoręcznego zgodnie z ust. 4 mogą być opatrzone informacją o treści: "Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym".";

3) po § 22 dodaje się § 22a i 22b w brzmieniu:

"§ 22a. 1. Dopuszcza się stosowanie drukowanych na piśmie informacji, zastępujących pieczęcie imienne lub pieczęcie z danymi sądu lub jego komórek organizacyjnych.

2. Dane drukowane zamiast pieczęci imiennej powinny określać stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję oraz imię i nazwisko podpisującego.

3. Dane drukowane zamiast pieczęci oznaczającej sąd lub jego komórkę organizacyjną powinny wskazywać co najmniej nazwę sądu lub komórki organizacyjnej wraz z adresem siedziby. W miarę możliwości powinny być zamieszczane również kontaktowe numery telefonu, adres strony internetowej sądu i kontaktowy adres poczty elektronicznej.

§ 22b. Dopuszcza się drukowanie na wydawanych odpisach treści klauzuli wykonalności zamiast pieczęci z treścią tej klauzuli, stwierdzenia prawomocności lub innych podobnych informacji.";

4) w § 82g w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

"21) oznaczanie osób podpisujących pisma wydrukiem danych zastępujących pieczęcie imienne oraz wydziałów sądowych wydrukiem danych zastępujących pieczęcie wydziałowe;

22) drukowanie informacji zastępujących treść stosowanych pieczęci innych niż wskazane w pkt 21, jeżeli z treści przepisów nakazujących zamieszczenie informacji wynika możliwość wykonywania tego inaczej niż przez zamieszczenie pieczęci.";

5) § 133 otrzymuje brzmienie:

"§ 133. 1. W skierowanym do strony wezwaniu o usunięcie braków formalnych pisma należy zamieścić pełny tekst zarządzenia przewodniczącego wydziału ze wskazaniem terminu wykonania i pouczeniem o skutkach niewykonania zarządzenia.

2. Jeżeli treści zarządzenia, ze względu na jego rozmiar, nie da się zamieścić w formularzu wezwania należy do wezwania dołączyć odpis zarządzenia i powołać się na nie w tekście wezwania.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2, wezwanie oraz odpis zarządzenia przesłane może być bez zamieszczania na nich podpisu własnoręcznego i pieczęci, zgodnie z § 19 ust. 4.";

6) w § 219 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział pracy, wydział ubezpieczeń społecznych albo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria [st]:

– "Np" - dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 83 ust. 4 i § 104 stosuje się odpowiednio,

– "P" - dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,

– "U" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art. 4778 § 2 k.p.c,

– "Po", "Uo" lub "Po-Uo" - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych.";

7) w § 270 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dla spraw rodzinnych procesowych i innych rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

– repertorium "RNc" dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

– repertorium "RC" dla wszczętych przed wydziałem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

– repertorium "RCo" dla innych spraw rozpoznawanych przez wydziały rodzinne, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń, w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE;";

8) § 537 otrzymuje brzmienie:

"§ 537. 1. W sądach apelacyjnych i okręgowych, w których są przetwarzane informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), tworzy się wyodrębnioną komórkę do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną dalej "pionem ochrony".

2. Dopuszcza się tworzenie pionu ochrony w sądach rejonowych, jeżeli liczba spraw sądowych wymagających przetworzenia informacji niejawnych jest wyjątkowo duża.

3. Pionem ochrony kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, podlegający bezpośrednio prezesowi sądu.

4. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych sądu okręgowego obejmuje zakresem swoich kompetencji znajdujące się w obszarze właściwości sądu okręgowego sądy rejonowe, w których nie utworzono pionu ochrony.

5. Szczególne zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości regulują odrębne przepisy.";

9) § 544a otrzymuje brzmienie:

"§ 544a. 1. Prezesi sądów mogą tworzyć Biura Obsługi Interesantów, jeżeli pozwalają na to warunki kadrowe i lokalowe sądu.

2. W sądach, w których sporządza się protokół za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk prezesi sądów utworzą Biura Obsługi Interesantów wraz, ze stanowiącą ich integralną część, czytelnią akt. W przypadku gdy sprzeciwiają się temu warunki lokalowe i kadrowe należy utworzyć stosowne stanowisko w sekretariacie zapewniającym obsługę biurową danego wydziału.

3. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

1) informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;

2) udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;

3) udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;

4) informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;

5) udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym;

6) informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.";

10) uchyla się § 544b;
11) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
12) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany w § 1:
1) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) § 82 g otrzymuje brzmienie:

"§ 82g. 1. Przy pomocy wykorzystywanego systemu informatycznego kontroluje się informacje o aktualnym stanie sprawy oraz dokonuje sprawdzania dotychczasowego przebiegu postępowania, a w szczególności sygnalizuje brak czynności innych niż polegające na rejestracji sprawy lub brak czynności przez określony czas w poszczególnych grupach spraw i co do poszczególnych referentów.

2. Przy pomocy wykorzystywanego systemu informatycznego mogą być realizowane także następujące zadania:

1) rejestracja dokumentów inicjujących (pozwów, wniosków, aktów oskarżenia) wpływających do sądu w repertoriach prowadzonych w wydziale przy pomocy systemu informatycznego;

2) niezależnie od opisanej w pkt 1 rejestracji możliwe jest nadanie sprawie stałego i niezmiennego podczas rozpoznawania sprawy w wydziale - numeru sprawy w informatycznym wykazie spraw danego wydziału;

3) rejestrowanie danych dotyczących podmiotów w sprawie: powoda, pozwanego, obwinionego, pokrzywdzonego, wnioskodawcy, świadka itp.;

4) dekretacja spraw dokonywanych przy pomocy technik automatycznych w oparciu o wcześniej wprowadzone założenia lub dekretacji dokonywanej indywidualnie, co do każdej sprawy (dekretacja ręczna);

5) prowadzenie terminarzy rozpraw i posiedzeń, wspomaganych przez wyszukiwanie wolnego terminu określonego sędziego i wolnej sali, w celu uniknięcia ryzyka nakładania się terminów;

6) automatyczne przygotowywanie wokandy na podstawie ustalonych sal i terminów rozpraw;

7) automatyczne generowanie wezwań i powiadomień osób o terminie rozprawy (posiedzenia) na podstawie danych zawartych w repertorium oraz zapisów w terminarzu rozpraw (posiedzeń);

8) automatyczne generowanie i ewidencjonowanie korespondencji seryjnej (koperty i zwrotki);

9) tworzenie i rejestrowanie dokumentów powstających w trakcie prowadzenia sprawy (orzeczeń, zarządzeń oraz pism), wypełnianych danymi dostępnymi w sprawie;

10) sporządzanie protokołów rozpraw i posiedzeń na podstawie szablonów uzupełnianych danymi zarejestrowanymi w systemie informatycznym;

11) sporządzanie orzeczeń, zarządzeń, wezwań i innych pism na podstawie szablonów uzupełnianych danymi zarejestrowanymi w systemie informatycznym;

12) rejestrowanie wpływających do sądu środków zaskarżenia (apelacji, kasacji, sprzeciwów, zarzutów, zażaleń);

13) automatyczne sortowanie spraw w repertorium zgodnie z sygnaturą sprawy lub innymi wprowadzonymi sposobami przeszukiwania;

14) wyszukiwanie konkretnej sprawy w oparciu o: sygnaturę, nazwisko/nazwę (lub jej część) podmiotów występujących w sprawie, sędziego prowadzącego sprawę itp.;

15) prowadzenie księgi podawczej;

16) prowadzenie wykazu osób współpracujących z sądem, takich jak: biegli sądowi, tłumacze przysięgli, kandydaci na syndyków itp.;

17) rejestrowanie powracających zwrotek z ewentualnym wykorzystaniem kodów kreskowych i przechowywanie przy każdej sprawie informacji o zarejestrowaniu zwrotki;

18) automatyczne wykonywanie raportów z urządzeń ewidencyjnych;

19) udostępnianie za pomocą ogólnodostępnych sieci informatycznych osobom biorącym udział w postępowaniu oraz ich pełnomocnikom danych dotyczących ich spraw;

20) oznaczanie osób podpisujących pisma wydrukiem danych zastępujących pieczęcie imienne oraz wydziałów sądowych wydrukiem danych zastępujących pieczęcie wydziałowe;

21) drukowanie informacji zastępujących treść stosowanych pieczęci innych niż wskazane w pkt 20, jeżeli z treści przepisów nakazujących zamieszczenie informacji wynika możliwość wykonywania tego inaczej niż przez zamieszczenie pieczęci.";

2) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) po § 82g dodaje się § 82ga w brzmieniu:

"§ 82ga. 1. W wykorzystywanym systemie informatycznym powinny być zamieszczone orzeczenia (wraz z uzasadnieniami), protokoły, pisma i wychodzące z wydziału na zewnątrz zarządzenia ze spraw, o których dane gromadzi się w systemie.

2. Dokumenty sądowe, o których mowa w ust. 1 mogą być tworzone w sposób wskazany w § 82g ust. 2 pkt 9-11 lub też tworzone poza systemem i dołączane do niego w formie plików w formatach identycznych jak dokumenty tworzone w systemie lub też możliwych do odczytania przez powszechnie dostępne oprogramowanie.

3. Dokumenty uważa się za zgodne ze znajdującymi się w aktach po ich odnotowaniu w systemie teleinformatycznym. Do czasu odnotowania dokument posiada status projektu.

4. W razie potrzeby wydania odpisu dokumentu sądowego znajdującego się w aktach sprawy, możliwe jest wydanie jako odpisu z akt sądowych wydruku dokumentu uzyskanego z sądowego systemu informatycznego.

5. Wydanie odpisu w sposób wskazany w ust. 4 jest dopuszczalne w odniesieniu do dokumentów zatwierdzonych przez użytkowników i odnotowanych. Nie jest dopuszczalne wydanie jako odpisu dokumentu sądowego wyłącznie na podstawie zapisu w systemie teleinformatycznym znajdującego się w aktach dokumentu dopiero w systemie tworzonego lub też będącego projektem.

6. Jeżeli w systemie teleinformatycznym znajduje się dokument inny niż dokument sądowy, który jest zdigitalizowaną postacią dokumentu znajdującego się w aktach sądowych, możliwe jest wydanie jego wydruku jako odpisu z akt sądowych. Czynność taka jest dopuszczalna, jeżeli dokument ten jest odnotowany w systemie jako złożony i znajduje się w formacie PDF lub zbliżonym. Nie jest dopuszczalne wydawanie dokumentów zdigitalizowanych przy wykorzystaniu technik OCR do edytowalnego pliku edytora tekstu.";

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r. z wyjątkiem § 1 pkt 6, 7 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
______

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 5, poz. 112 i Nr 8, poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85, z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 5, poz. 20 i 23 i Nr 13, poz. 137, z 2011 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 9, poz. 158 oraz z 2012 r. poz. 12, 157 i 176.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

SPRAWY CYWILNE

rep. "C" - sprawy o:

rozwód 0041 i 6

- z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r. o. bez zdania pierwszego 004a6

- z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r. o 004b6

unieważnienie małżeństwa 0056

roszczenia z art. 231 k.c. 009

opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m

opróżnienie lokalu użytkowego 010u

wydanie nieruchomości 011

ochronę naturalnego środowiska człowieka 0132

odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 325

014

naruszenie posiadania (art. 344 k.c.) 017

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją 018

roszczenia z tytułu umów kontraktacji 019

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.) 020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.) 021

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej 026

odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia:

- przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 027

- przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.) 027a

- przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) 027b

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez:

funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości:

- zakładów karnych 028

- innych 029

funkcjonariuszy innych resortów, z wyłączeniem spraw o symbolu 026 030

ochronę dóbr osobistych 031

ochronę praw autorskich 033

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) 034

uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy 035

separację 0403

z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego 040a3

z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o. 040b3

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 0416

roszczenia wynikające z prawa prasowego 042

spory na tle waloryzacji (art. 3581 k.c.) 043

spory na tle obrotu:

- akcjami 044a

- innymi papierami wartościowymi 044

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.) 045

roszczenia z umowy spółki cywilnej 046

roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem wypadków komunikacyjnych (s.014)

047

roszczenia z umowy komisu 048

roszczenia z umów bankowych:

- poręczenia 049a

- innych 049

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego - przy wykonywaniu zadań:

- własnych (art. 4201 k.c.) 050

- zleconych (art. 4202 k.c.) 050z

unieważnienie aktu notarialnego 051

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 052

roszczenia z umowy darowizny 053

roszczenia o zachowek 054

odszkodowania za szkody majątkowe na osobie 055

odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c:

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 056

- ze spraw o symbolu 056 odszkodowania z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania [art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700)] 056rt

- na cel społeczny 056s

- ze spraw o symbolu 056s odszkodowania z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania [art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.

o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700)] 056srt

bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.) 057

roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.) 058

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 § 1 k.c):

- Skarbu Państwa 059

- jednostki samorządu terytorialnego 060

- inne osoby prawne 060a

solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art. 417 § 2 k.c.):

- Skarbu Państwa 061

- jednostki samorządu terytorialnego 062

- inne osoby prawne 062a

odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 1 i 4 k.c.) 063

odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy

obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 2 i 3 k.c.) 064

żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.) 068

żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.) 069

roszczenia wniesione na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 i z 2009 r. Nr 61, poz. 498) 070

ustalenie czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późń. zm.)]. 071

roszczenia z umowy leasingu 072

uchylenie wyroku sądu polubownego 073

wydanie orzeczenia zastępującego uchwalę o podziale spółdzielni

(art. 17 pkt 41 k.p.c.) 074

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) 075

roszczenia z art. 1891 k.p.c. 086

roszczenia z weksla 087

roszczenia z umowy sprzedaży 088

roszczenia z umowy dostawy 089

roszczenia z umowy o dzieło 090

roszczenia z umowy o roboty budowlane 091

roszczenia z. urnowy najmu lub dzierżawy 092

roszczenia z umowy pożyczki 093

roszczenia z umowy zlecenia 094

roszczenia z umowy agencyjnej 095

roszczenia z umowy przewozu 096

roszczenia z umowy spedycji 097

roszczenia z umowy składu 098

roszczenia z umowy poręczenia 099

roszczenia z umowy renty lub dożywocia 100

roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.) 301

naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego z wyłączeniem spraw o symbolach 014, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069 302

naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 303

naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

304

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 305m

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego 305u

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.) 306

uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 k.c.) 307

unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.) 308

wydanie rzeczy ruchomej (art. 222 § 1 k.c.) 309

wstrzymanie budowy (art. 347 k.c.) 310

rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.) 311

żądania z tytułu wyzysku (art. 388 k.c.) 312

zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.) 313

orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym

(art. 412 k.c.) 314

upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.) 315

żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art. 8403 k.p.c.) 316

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 317

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 318

ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 319

uznanie za niegodnego dziedziczenia 320

o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt 42 k.p.c.) 321

roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c. 322

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ca) 323

zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c. 325

rep. "CG-G"

sprawy o naprawienie szkód w:

- budynkach i lokalach 350

- obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) 351

- gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych) 352

- plonach 353

- gruntach rolnych i leśnych 354

inne roszczenia 355

rep. "Ns" - sprawy o:

zabezpieczenie spadku 214

sporządzenie spisu inwentarza spadku 215

złożenie do depozytu 216

rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 217

stwierdzenie nabycia spadku 2184

dział spadku 2194

podział majątku wspólnego 2204

zasiedzenie 222

ustanowienie drogi koniecznej 223

zniesienie współwłasności 2244

rozgraniczenie 225

ubezwłasnowolnienie 232

uchylenie ubezwłasnowolnienia 232a

separację na podstawie zgodnego żądania małżonków 2336

zniesienie separacji 2346

uznanie za zmarłego 248

stwierdzenie zgonu 249

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie

2504

przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 6101 k.p.c.) 251

przyznanie kompensaty (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) 252

uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

260

rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 k.c.) 261

upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 k.c.) 262

rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 k.c.)

263

uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem 264

wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną 265

ustanowienie służebności przesyłu 266

odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku 267

nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia czy istnieje testament i gdzie się znajduje 268

otwarcie i ogłoszenie testamentu 269

nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych 270

przesłuchanie świadków testamentu ustnego 271

odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu

272

ustanowienie kuratora spadku 273

uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 k.p.c.) 274

uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.) 275

zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 276

zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu 277

zwrot depozytu sądowego (art. 69311 k.p.c.) 278

wydanie depozytu sądowego (art. 69314 k.p.c.) 279

o założenie księgi wieczystej 280

o wpis do księgi wieczystej 281

o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą [art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)]

282

sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie) 290

sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne) 291

sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe) 292

rep. "Nc"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "C"

rep. "Co" - sprawy:

dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.) 102

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.) 103

o rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 k.p.c.)

103a

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104b i 104E 104

o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym 104b

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym 104E

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

ze skargi na czynności komornika 106

o obniżenie opłaty egzekucyjnej [art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759)] 106a

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego 107

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

o wyjawienie majątku 112

o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą

117

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości 118

w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy 119

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa 120

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego 121

inne w postępowaniu egzekucyjnym 122

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.) 125

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.)

126

o ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 k.p.c.) 126a

o udzielnie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 1049 k.p.c.)

127

rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa 128

o zabezpieczenie dowodu 129

o wyłączenie komornika 130

o udzielenie zabezpieczenia 131

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.) 133

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim nakazom zapłaty (art. 11534 k.p.c.)

139

o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom wydanym w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń(art. 11537 k.p.c.) 140

o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 141

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

rep. "P" - sprawy:

związane z wypowiedzeniem umowy o pracę 401

wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownikowi - ojcu wychowującemu

dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego 401c

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 402w

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 402bw

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie 402szk

dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę 402pr

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości 402up

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu pracy 402lik

związane z innym sposobem ustania stosunku pracy 404

o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy 405

o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy 405a

o nawiązanie stosunku pracy i roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej 406

związane z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy 407

o wynagrodzenie za pracę (z wyjątkiem objętych symbolami 401, 402, 404, 409 i 467)

408

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 409

o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop 410

o urlop macierzyński 410mac

o urlop wychowawczy 410wych

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet 411

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet w ciąży 411c

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet karmiących dziecko piersią w okresie czasu pracy 411p

związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych 412

o świadczenia dochodzone od pracowników na podstawie przepisów prawa cywilnego

414

o odszkodowanie za mienie niepowierzone 415

o odszkodowanie za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej 416

o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 417

o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji 418

o ustalenie nieistnienia stosunku pracy 419

o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy 420

o odprawę rentową 421r

o odprawę emerytalną 421em

o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 422

o nagrody jubileuszowe 423

dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia

13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121) 430

dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późń. zm.) 431

o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników 432

o uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy 435

o roszczenia wynikające ze spółdzielczej umowy o pracę 439

o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy 440

o ustalenie istnienia stosunku pracy (z wyłączeniem spraw oznaczonych symbolem 440)

441

o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji

450

o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (nie dotyczy wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym) 451

o ustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 452

inne, pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 455

o świadczenia dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego 455c

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.) 456

spory pracowników i byłych pracowników (także rolników i rybaków) o wydanie bezpłatnych akcji 457

o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.) 458

o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy (art. 183a § 6 k.p. w zw. z art. 183d k.p.) 459

dyskryminacja w zatrudnieniu (art. 113 k.p.) 461

o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem (art. 943 § 3 k.p.) 462

o odszkodowanie w związku z mobbingiem (art. 943 § 4 k.p.) 463

o ustalenie istnienia stosunku pracy nakładczej 464

o ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze 465

inne sprawy o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. wynikające ze stosunku pracy 466

o premię lub nagrodę 467

o odprawę pośmiertną 468

o wydanie dokumentu związanego ze stosunkiem pracy, innego niż świadectwo pracy (np. Rp7, PIT) 470

o dopuszczenie do pracy 471

o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową 472

o ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej 473

o koszty używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych

474

o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 475

o jednorazową odprawę warunkową z tytułu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego 476

o deputat węglowy (wydanie bezpłatnego węgla w naturze) lub o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 477

o inne, niż przewidziane wyżej, świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy lub pakietów socjalnych 478

o roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników 479

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracownika 480

odwołania od orzeczeń w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych 481

roszczenia dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem/określone w dziale ósmym k.p. (z wyłączeniem

spraw o symbolach 401c, 410mac, 410wych, 411c i 411p) 482

o ustalenie wykonywania pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego

485

o zwrot mienia powierzonego 486

o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników 487

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracodawcy 488

dotyczące odwołania od oceny okresowej pracownika 489

rep. "Np"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym

oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "P"

rep. "Po" i "Uo" - sprawy:

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.) 103

o nadanie klauzuli wykonalności 104

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 107

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

dotyczące pomocy sądowej 113

w sprawie odmowy rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy 114

w sprawie odmowy rejestracji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy 114a

o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą

117

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego 125

o wydanie dalszego tytułu wykonawczego 125a

o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania 135

o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania 136

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej 38

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej

138a

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

rep. "U" - sprawy o:

prawo do (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych):

- emerytury 501

- renty z tytułu niezdolności do pracy 502

- renty rodzinnej 503

rentę lub emeryturę żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin (z wyjątkiem rent znakowanych symbolem 507) 506

rentę inwalidzką lub rodzinną z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej 507

rentę z tytułu niezdolności do pracy przewidzianą dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 508

prawo do:

- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy 510

- emerytury rolniczej 511p

- renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników 511n

wysokość emerytury lub renty (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych) 512

rentę rolniczą lub rodzinną z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej 513

jednorazowe odszkodowanie z tytułu:

- wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej 514

- wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 516

rentę szkoleniową 517

zasiłek opiekuńczy 552o

zasiłek wyrównawczy 552w

zasiłek pogrzebowy 554

świadczenia rehabilitacyjne 555

ustalenie istnienia bądź nieistnienia ubezpieczeń społecznych i ich zakresu lub o należności z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne 557

jednorazowe odszkodowania przysługujące w razie wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej 559

ustalenie stopnia niepełnosprawności 560

ustalenie niepełnosprawności 560n

roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami 561

rentę socjalną 568

zasiłek macierzyński 569

zasiłek chorobowy 576

emeryturę pomostową 577

wysokość emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej oraz emerytury i renty

z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 578

wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Graniczne], Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych

oraz członków ich rodzin 579

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 580

dotyczące odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych za składki na ubezpieczenia społeczne, FP (Fundusz Pracy),

FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i ubezpieczenie zdrowotne

581

ustalenie kapitału początkowego 582

świadczenie przedemerytalne 583

wysokość zasiłku przedemerytalnego 584

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 585

inne dodatki wypłacane przez organ rentowy, jeśli przedmiotem postępowania nie jest prawo do emerytury lub renty 586

wydanie zaświadczenia w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych 587

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych 588

DODATKOWE SYMBOLE LITEROWE

oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS

wojskowy organ emerytalny wor

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA msw

organ emerytalny Służby Więziennej sw

wyznaczona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostka organizacyjna Zakładu uprawniona w sprawach świadczeń

osób zamieszkałych za granicą ZUSbrz

sprawa wszczęta na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie ("Skarga na milczenie") sm

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego krus

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wzon

SPRAWY RODZINNE I NIELETNICH

rep. "RC" - sprawy o:

ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane 001

zaprzeczenie ojcostwa 002

alimenty (orzeczenia) 003

- zmianę orzeczenia w zakresie alimentów 003z

- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 003w

ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 006

ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 007

rozwiązanie przysposobienia 008

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.) 020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 021

ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.)

076

zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia) 077

ustalenie macierzyństwa 078

zaprzeczenie macierzyństwa 079

zaspokojenie potrzeb rodziny 080

roszczenia regresowe 081

rep. "RNs" - sprawy o:

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika 204

zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcia małżeństwa 205

ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej 209n

ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej 209u

ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią 210

zmianę opiekuna nad osobą pełnoletnią 210z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią 210w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią 210nw

rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.i o.) 211

złożenie do depozytu sądowego 216

likwidację depozytu sądowego 216lk

zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 228

- zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego 228z

- ustanie obowiązku leczenia odwykowego 228w

nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r.i o.)

230

zmianę nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.) 230z

uchylenie nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.) 230u

ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 231

zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 231z

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:

- osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy) 236

- osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy) 237

- osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy) 238

nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego 239

umieszczenie w domu pomocy społecznej 240

zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej 240z

inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 241

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego 253

rep. "Nsm" - sprawy o:

przysposobienie 201

wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającej 201a

pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 202

zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej 202a

zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku 203

zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.) 206

przywrócenie władzy rodzicielskiej 207

ustanowienie opieki nad osobą małoletnią 208

zmianę opiekuna nad osobą małoletnią 208z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą małoletnią 208w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią 208nw

ustanowienie kuratora dla małoletniego 209

wydanie dziecka 226

sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) 235

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.i o.) 242

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.i o.), z wyłączeniem

spraw o symbolach 246, 247, 247z i 248 243

sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego [ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411)] 244

umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej 245

ustalenie miejsca pobytu małoletniego 246

ustalenie kontaktów z małoletnim 247

zmianę kontaktów z małoletnim 247z

zezwolenie na wydanie paszportu 248p

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

sprawy te oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "RNs"

wydanie/zmianę zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o. 254

rozwiązanie rodziny zastępczej 255

uznanie ojcostwa 256

rep. "RCo" - sprawy:

o zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.i o. i 754 k.p.c.) 101

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.) 103

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolu 104E 104

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym 104E

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.) 125

o udzielenie zabezpieczenia 131

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.) 133

rep. "RNc"

sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw w rep. "RC"

SPRAWY GOSPODARCZE

rep. "GC" - sprawy o:

opróżnienie lokalu użytkowego 610

wydanie nieruchomości 611

ochronę naturalnego środowiska człowieka 6132

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją 618

roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nienazwane), z wyłączeniem spraw o symbolu 618 620

roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi na tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 623

roszczenia z umowy sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 625

roszczenia z umowy o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i 631 630

roszczenia dotyczące prac projektowych 631

roszczenia z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i 635

633

roszczenia dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach 634

spory na tle nienależytego wykorzystania środków transportu 635

roszczenia z umowy leasingu 636

roszczenia z umowy rachunku bankowego 638

roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych

639

spory na tle ubezpieczeń majątkowych 640

dotyczące nieuczciwej konkurencji 652

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późń. zm.) 653

dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia 654

wyłączenie wspólnika w spółce z o.o. 655

rozwiązanie spółki 656

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.) 657

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) 658

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.) 659

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.) 660

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 k.c.) 661

uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 k.c.) 662

wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, 611 663

wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 k.c. i nast.) 664

ochronę naruszonego posiadania (art. 344 k.c.) 665

roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 666

roszczenia z czynów niedozwolonych 667

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 668

roszczenia z umowy kredytu 669

roszczenia z umowy pożyczki 670

roszczenia z umowy przechowania lub składu 671

roszczenia z weksla 672

roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstawie art. 291-300 oraz 479-90 k.s.h.

673

uchylenie wyroku sądu polubownego 674

ochronę praw autorskich i pokrewnych 675

z zakresu ochrony prawnej roślin 676

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ga) 677

rep. "GNc"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym

oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "GC"

rep. "GCo" - sprawy:

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104E, 104m, 104osh, 104p, 104n i 104b 104

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym 104E

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 7871 k.p.c.) 104m

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej (art. 7781 k.p.c.) 104osh

o nadanie klauzuli wykonalności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 k.p.c.) 104p

o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym 104b

o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym 104n

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata 105

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego 107

o wyznaczenie sądu 108

o wyłączenie sędziego 109

o odtworzenie akt 111

o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed takim sądem 117

o zawezwanie do próby ugodowej 123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.) 125

o zabezpieczenie dowodu 129

o udzielenie zabezpieczenia 131

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

132

o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody sądu polubownego, z wyłączeniem spraw o symbolu 117 142

rep. "AmT" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej 700

w sprawie nałożenia, zniesienia lub zmiany obowiązków regulacyjnych 701

w sprawie nałożenia kar 702

o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) 703

o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 704

wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu albo konkursu za nierozstrzygnięty 705

o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju

usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 706

rep. "AmA" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję 710

w sprawie nadużywania pozycji dominującej 711

sprawie koncentracji 712

w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 713

w sprawie nałożenia kar 714

rep. "AmE" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 720

w sprawie dotyczącej zatwierdzenia taryfy energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1053)

721

w sprawie koncesji 722

w sprawie wymierzenia kary 723

w sprawie ustalenia kwoty kosztów osieroconych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905) 724

rep. "Amz" - sprawy dotyczące:

zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 735

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach prowadzonych

na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych

736

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 737

zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 738

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub przepisów odrębnych

739

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) lub przepisów odrębnych 740

OBJAŚNIENIA:

1) Sprawy o rozwód należy symbolizować ogólnym symbolem "004", jednak te sprawy, w których w pozwie występuje żądanie eksmisji, oznacza się dodatkowo literą "a", natomiast sprawy o rozwód z równoczesnym wnioskiem o podział majątku wspólnego literą "b". Jeżeli w sprawie o rozwód strony wnoszą równocześnie o eksmisję i podział majątku, sprawę oznacza się symbolem "004/a/b".

2) Symbolem "013" lub "613" oznacza się wyłącznie sprawy, w których przyczyną powstania szkody lub powstania roszczenia było naruszenie jakiegokolwiek elementu naturalnego środowiska człowieka, tj.: powietrza, wody, gleby, krajobrazu, fauny, flory itp.

3) Wyjaśnienia pkt 1 odnoszą się także do spraw o separację.

4) Jeżeli w skład majątku wchodzi gospodarstwo rolne, to po symbolu cyfrowym dopisuje się symbol literowy "rol".

5) Sprawy przekazane do rozpoznania sądowi okręgowemu w trybie art. 18 k.p.e. oznacza się dodatkowo przez uzupełnienie ich symboli cyfrowych adnotacją 18 k.

6) Sprawy wpisywane do rep. "C" i "Ns" oznaczone odnośnikiem "6" są sprawami rodzinnymi.

7) Literami "dk" oznacza się wskazane w sprawozdaniu statystycznym sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące kobiet, a literami "dm" dotyczące mężczyzn.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista pism sądowych, które mogą być wysyłane bez podpisu własnoręcznego zgodnie z § 19 ust. 4 zarządzenia

1. Wezwania.

2. Zawiadomienia.

3. Zarządzenia o zwrocie pisma w tym również pozwu i wniosku.

4. Nakazy zapłaty wydane w postępowaniu upominawczym na podstawie przepisów k.p.c.

5. Wyroki nakazowe wydane na podstawie przepisów k.p.k. i k.p.w.

6. Postanowienia niezaskarżalne środkiem odwoławczym (od których środek odwoławczy w ogóle nie przysługuje i nie przysługiwał - nie dotyczy postanowień od których środek taki przysługiwał, ale na skutek jego rozpoznania nie przysługuje już wobec wyczerpania trybu odwoławczego).

7. Pisma przewodnie przy których przesyłane są odpisy pism doręczanych przez sąd.

8. Pouczenia.