Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 stycznia 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 18 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

ZS-D-210-50/2011-2012

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. W zarządzeniu nr 18 z dnia 4 marca 2009 r. znak: ZS-D-210/72/2008/2009 w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wprowadzam następujące zmiany:
1. Zmienia się § 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

"Prowadzenie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych obejmuje transakcje dokonane na podstawie przepisów art. 37, art. 38 i art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami) i art. 231 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2. Zapis w § 2: "Baza danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach Lasów ma być zgodna ze sprawozdawczością Lasów Państwowych (LPIR-4 tabela 4 i 5)" otrzymuje brzmienie:

"W bazie danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach Lasów obowiązuje zgodność ze sprawozdawczością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie rozliczeń z budżetem Skarbu Państwa".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.