Zm.: wytyczne w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach... - OpenLEX

Zm.: wytyczne w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.16.128

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2007 r.

WYTYCZNE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
zmieniające wytyczne w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w jednostkach organizacyjnych Policji

§  1.
W wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 28, z 2004 r. Nr 16, poz. 106 i z 2006 r. Nr 9, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 i w § 2 w ust. 1 wyrazy "Dyrektor Biura Kontroli" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia";
2)
uchyla się § 3.
§  2.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.