Zm.: wytyczne w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2010.1.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2010 r.

WYTYCZNE Nr 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 lutego 2010 r.
zmieniające wytyczne w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

W związku z art. 33a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 decyzji Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie przygotowań do objęcia militaryzacją i militaryzacji niektórych jednostek organizacyjnych ustala się, co następuje:
§  1.
W wytycznych Nr 245 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 95), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) właściwa komórka ds. kadr - Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, wydział kadr i szkolenia oddziału Straży Granicznej, wydział kadr ośrodka szkolenia Straży Granicznej;",

b)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) graniczna jednostka organizacyjna - placówka i dywizjon Straży Granicznej;",

c)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) wzięty do niewoli - oznacza funkcjonariusza lub pracownika, który w związku z zaistniałą sytuacją militarną lub w wyniku innych okoliczności znalazł się we władaniu nieprzyjaciela;";

2)
w § 15 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej oraz ich zastępców,";

3)
uchyla się § 17;
4)
w Rozdziale 5 tytuł Oddziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Oddział 4

Tryb i sposób udzielania informacji o losach funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej";

5)
§ 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. W sprawach szczegółowych nie uregulowanych niniejszymi wytycznymi decyzje podejmują komendanci jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, kierując się ogólnymi zasadami prowadzenia działalności kadrowej i celami określonymi w wytycznych, po uzgodnieniu ich z dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej oraz dyrektorem - Szefem Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.";

6)
załącznik nr 2 do wytycznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych wytycznych.
§  2.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA EWIDENCJI STRAT BEZPOWROTOWYCH I WARUNKOWYCH FUNKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW, OSÓB CYWILNYCH TOWARZYSZĄCYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DUSZPASTERSKIE ORAZ TERMINY REALIZACJI TYCH CZYNNOŚCI

Lp.CzynnościSzczebel organizacyjny
komórka organizacyjna, graniczna jednostka organizacyjnajednostka organizacyjna Straży Granicznejkomórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej
1.Meldunek ustny o stracie bezpowrotnej i warunkowejBezpośredniemu przełożonemu w dniu zaistnienia
2.Przesłanie imiennego wykazuDo bezpośredniego przełożonego - codziennie
3.Ogłoszenie w rozkazie imiennych strat bezpowrotowych i warunkowych z podaniem przyczynW dniu otzymania zawiadomienia o zaistnieniu straty
4.Przesłanie imiennych spisów strat bezpowrotnych i warunkowych oraz części (połówek) tabliczek tożsamościDo Biura Strat Bezpowrotnych Wojska Polskiego - w ostatnim dniu każdego tygodnia
5.Przesłanie dokumentów i przedmiotów osobistych poległych i zmarłychDo najbliższej rodziny - w ostatnim dniu każdego tygodnia
6.Przesłanie zawiadomienia o stracie bezpowrotnej (warunkowej) Do właściwej wojskowej komendy uzupełnień - w ostatnim dniu każdego tygodnia
7.Przesłanie zawiadomienia o zgonie (zaginięciu) oraz zaświadczenia dla członka rodzinyDo najbliższej rodziny - po otrzymaniu zawiadomienia o stracie bezpowrotnej (warunkowej)
8.Przesłanie zgłoszenia zgonu poległego (zmarłego) do Urzędu Stanu Cywilnego w celu sporządzenia aktu zgonu - po otrzymaniu zawiadomienia o stracie bezpowrotnej (warunkowej)
9.Przesłanie listy pochowanych zwłok żołnierzy armii obcychW ostatnim dniu każdego tygodnia:

- Do Biura Strat Bezpowrotowych Wojska Polskiego na żołnierzy armii sojuszniczych,

- Do krajowego Biura Informacji PCK na żołnierzy nieprzyjaciela

10.Przesłanie meldunku o odnalezieniu się uznanego za zmarłego (zaginionego) Pisemnie do wyższych przełożonych - po otrzymaniu meldunkuDo Biura Strat Bezpowrotowych Wojska Polskiego, właściwej wojskowej komendy uzupełnień, USC członka najbliższej rodziny - po otrzymaniu meldunku