Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.1.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2007 r.

WYTYCZNE NR 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 stycznia 2007 r.
zmieniające wytyczne w sprawie przeprowadzania wewnętrznej kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

§  1. W wytycznych Nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie przeprowadzania wewnętrznej kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 4), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) "jednostka organizacyjna Straży Granicznej" - Komendę Główną Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej;

3) "komórka organizacyjna" - komórkę organizacyjną kontrolowanej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (w tym także placówkę, dywizjon Straży Granicznej oraz ich komórki organizacyjne), w której są ewidencjonowane, wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane materiały,";

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Meldunek o wyniku kontroli wdanym roku kalendarzowym kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej powinien złożyć Komendantowi Głównemu Straży Granicznej za pośrednictwem Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w terminie do 31 maja następnego roku kalendarzowego".

§  2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.