Zm.: wytyczne w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji. - OpenLEX

Zm.: wytyczne w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.16.127

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2007 r.

WYTYCZNE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
zmieniające wytyczne w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji

W celu realizacji postanowień § 1, § 6 i § 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:
§  1.
W wytycznych nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 149 i z 2006 r. Nr 9, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Umowy na badania z zakresu orzecznictwa lekarskiego zawiera się zgodnie z przepisami w zakresie:

1) zamówień publicznych;

2) właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) finansów publicznych.";

2)
w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych uwzględniając kadrę;";

3)
w § 3 w pkt 3, w § 4 w ust. 4 i 5 oraz w § 5 użyte w różnym przypadku wyrazy "Biuro Kontroli" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Kadr i Szkolenia";
4)
w § 4 w ust. 2 wyrazy "Komendant Wyższej Szkoły Policji, komendanci szkół Policji" zastępuje się wyrazami "Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych";
5)
uchyla się § 8.
§  2.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 83, poz. 425, z 1995 r. Nr 146, poz. 712 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496.