Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2013 r.

WYTYCZNE Nr 61
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
zmieniające wytyczne w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych

W związku z art. 15 ust. 2, art. 18 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:
§  1. W wytycznych nr 264 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 84, z 2009 r. Nr 2, poz. 16 oraz z 2012 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej - Zastępcę Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzorującego Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej;

5) Zastępca Dyrektora - Zastępcę Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej właściwego do spraw zamówień publicznych;",

b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) koordynator - radcę w Biurze Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej pełniącego funkcję koordynatora zamówień publicznych;

8) Pełnomocnik - osobę, której Komendant Główny Straży Granicznej powierzył, na podstawie udzielonego upoważnienia, wykonywanie czynności z zakresu zamówień publicznych;",

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) Biuro - Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej;";

2) w § 3:
a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Dyrektor Biura w terminie 14 dni od daty przekazania Kierownikom pisemnej informacji o wysokości zatwierdzonego planu finansowego sporządza projekt planu w zakresie właściwości Biura.",

b) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

"7a. Dyrektor Biura w terminie 21 dni od daty przekazania Kierownikom pisemnej informacji o kwotach ujętych w prowizorium planu finansowego, stanowiących podstawę gospodarki finansowej do chwili zatwierdzenia planu finansowego na dany rok, sporządza projekt prowizorium planu w zakresie właściwości Biura. Do sporządzenia projektu prowizorium planu przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

3) w § 5:
a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) informację, czy zamówienie jest zakupem cywilnym, o którym mowa w art. 2 pkt 11a ustawy czy też zamówieniem w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, o którym mowa w rozdziale 4a ustawy.",

b) w ust. 6 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o wszczęcie postępowania Kierownik uzgadnia z głównym księgowym Komendy Głównej Straży Granicznej. Uzgodnienie oznacza:";

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zaakceptowaniu wniosku o wszczęcie postępowania Zastępca Dyrektora, na wniosek koordynatora lub innej wyznaczonej osoby, powołuje komisję.";

5) w § 16:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz jest przyjmowane i zwracane przez kancelarię Biura.

4. Zwrot wadium, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany przez Biuro na zasadach określonych w art. 46 ustawy.";

6) w § 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umowa sporządzana jest w 4 egzemplarzach, przeznaczonych:

1) egz. nr 1 - dla Kierownika;

2) egz. nr 2 - dla wykonawcy;

3) egz. nr 3 i 4 - dla Biura.",

b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) koordynatora lub inną wyznaczoną osobę.";

7) użyty w § 3 ust. 4, 7 - 10 i 13, § 5 ust. 11 i 13, § 6 ust. 5, 6, 9 - 14, 17 i 18, § 7 ust. 3 pkt 2 i 4, § 11 ust. 2, § 12 ust. 1, § 14 ust. 2 i 3, § 18 ust. 2 i 3 pkt 2 oraz w załączniku nr 7 do wytycznych w § 3 ust. 1 pkt 4 i 11 oraz ust. 2, w różnych przypadkach, wyraz: "Dyrektor" zastępuje się, użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami: "Zastępca Dyrektora";
8) użyte w § 3 ust. 10 i § 10 wyrazy: "Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich" zastępuje się wyrazami: "Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej";
9) użyty w § 3 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 9 i 10, § 6 ust. 3 pkt 2, ust. 6 i 11, § 10, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1 - 6, § 17 ust. 5 pkt 1, § 18 ust. 4, § 19 ust. 5, § 20 ust. 7-9 oraz w załączniku nr 7 do wytycznych w § 1 ust. 4 pkt 4, w różnych przypadkach, wyraz: "Zespół" zastępuje się, użytym w odpowiednim przypadku, wyrazem: "Biuro";
10) użyte w § 16 ust. 1, 5 - 8, w różnych przypadkach, wyrazy: "Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się, użytym w odpowiednim przypadku, wyrazem: "Biuro";
11) użyte w § 5 ust. 10, § 6 ust. 10 pkt 4, ust. 14 pkt 3 i ust. 17 oraz w załączniku nr 7 do wytycznych w § 1 ust. 7 pkt 9, w różnych przypadkach, wyrazy: "koordynator Zespołu" zastępuje się, użytym w odpowiednim przypadku, wyrazem: "koordynator";
12) użyte w § 6 ust. 18 i § 14 ust. 2 i 3, w różnych przypadkach, wyrazy: "dyrektor Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" zastępuje się, użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami "dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
13) załącznik nr 1 do wytycznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszych wytycznych;
14) załącznik nr 3 do wytycznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszych wytycznych;
15) załącznik nr 5 do wytycznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszych wytycznych;
16) załącznik nr 6 do wytycznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszych wytycznych.
§  2. Przepisy wytycznych stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.
§  3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101 i 1271.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(ZATWIERDZAM)

....................................................................

(data, podpis i pieczęć)data, podpis i pieczęć)

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA ………........ r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA1 ……............

L.p.Przedmiot zamówieniaWielkość zamówieniaKod CPV2Rodzaj3Wartość szacunkowa zamówienia (bez VAT w PLN)Środki przeznaczone na realizacjęPozycja budżetowaPlanowany termin

(miesiąc)

Planowana dataUwagi
JmIlośćogółemw roku bieżącymzłożenia wnioskuwszczęcia postępowania4rozpoczęcia realizacji umowyzakończenia realizacji umowy
123456789101112131415
I. Zamówienia planowane do udzielenia w wyniku postępowań prowadzonych przez Biuro
1.1
1.2
1.3
Razem
II. Zamówienia planowane do samodzielnego udzielenia przez Kierownika
2.1
2.2
2.3
Razem
III. Zamówienia udzielone w latach poprzednich oraz pozostałe wydatki rzeczowe
3.1
3.2
3.3
Ogółem

Uzgodniono: Główny Księgowy Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………….

(podpis, pieczęć i data)

Zastępca Dyrektora:

……………………….

(podpis, pieczęć i data)

______

1 Źródło finansowania - budżet podstawowy, środki zagraniczne (np. Fundusz Norweski, Fundusz Granic Zewnętrznych), Fundacja Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego -wydatki z poszczególnych źródeł przedstawić na odrębnym arkuszu).

2 Kod CPV - z dokładnością do pięciu pierwszych cyfr.

3 Rodzaj zamówienia - D- dostawa, U - usługa, RB - roboty budowlane.

4 najwcześniej miesić następny po miesiącu złożenia wniosku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ……......................

AKCEPTUJĘ

………………………….

ZASTĘPCA DYREKTORA

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

właściwy do spraw zamówień publicznych

o wszczęcie postępowania

Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: …………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………….

(nazwa przedmiotu zamówienia wraz z kodem określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień)

Zamówienie jest1

- zakupem cywilnym, o którym mowa w art. 2 pkt 11a ustawy1,

- zamówieniem w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, o którym mowa w rozdziale 4a ustawy1.

Wartość zamówienia, bez podatku od towarów i usług, została ustalona na kwotę .................... zł, co stanowi równowartość kwoty………….............. euro (obliczonej zgodnie z § 2 ust. 2 wytycznych)

- w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę ………........... zł, co stanowi równowartość ................... euro1 (jeżeli dotyczy)

- jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość aktualnie udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę ........... zł, co stanowi równowartość ......... euro (jeżeli dotyczy).

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi ………........... zł.

Termin realizacji zamówienia ......................

Zakup opłacany będzie ze środków ……..........................., z pozycji analitycznej wydatków budżetowych:…………......................

Zamówienie:

nie jest/jest1 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi:.......... % (podać, o ile jest znany) w ramach (wskazać projekt / program) ………………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………………….

Wnioskowane zamówienie zostało/nie zostało1 zatwierdzone w planie/prowizorium planu1 zamówień publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej na rok ………..... w pozycji nr ……….........

Potrzebę dokonania ww. zakupu uzasadniam2 …………………................................................

…………………………………………………………………………………………………

Kategoria pilności ……………..............................

Uzasadnienie3 ……………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Potwierdzam dokonanie wstępnej oceny celowości wydatkowania środków publicznych na powyższy zakup.

Do prac w komisji powołanej do przeprowadzenia ww. postępowania deleguję następujące osoby:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

Informacja o innych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej:

* uczestniczących w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia: ..................................

…………………………………………………………………………………………

* będących przyszłymi użytkownikami przedmiotu zamówienia: ...................................

…………………………………………………………………………………………

Wykaz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, których przedstawiciele powinni wejść w skład Komisji .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia wiąże się/nie wiąże się1 z dostępem wykonawców do informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli tajności: ściśle tajne/tajne/poufne/zastrzeżone1.

Realizacja umowy wiąże się/nie wiąże się1 z dostępem wykonawców do informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli tajności: ściśle tajne/ tajne/ poufne/zastrzeżone1.

…………………………….

(podpis i pieczęć Kierownika, data)

Uzgodniono:

Główny Księgowy Komendy Głównej Straży Granicznej

………………………

(podpis, pieczęć, data)

Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej 4

……………………….

(podpis, pieczęć i data)

W załączeniu:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

4. ...................................................

5. ...................................................

______

1 niepotrzebne skreślić,

2 w przypadku, gdy zamówienie nie zostało ujęte w planie zamówień publicznych,

3 w przypadku nadania kategorii "pilne" lub 'bardzo pilne"

4 w przypadku, gdy realizacja procedury o zamówienie i realizacja umowy wiąże się z dostępem wykonawcy do informacji niejawnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ……...........

ZATWIERDZAM

……………………….

ZASTĘPCA DYREKTORA

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

właściwy do spraw zamówień publicznych

o powołanie komisji przetargowej

(sprawa nr …………..................)

W związku z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… ,

(nazwa przedmiotu zamówienia)

proszę o zatwierdzenie następującego składu komisji przetargowej:

1. ..................................... - przewodniczący

2. ..................................... - sekretarz

3. .....................................

4. .....................................

Zadanie zostało ujęte/nie ujęte1 w zatwierdzonym planie/ prowizorium planu1 zamówień publicznych pod pozycją ......................... (w załączeniu wyciąg z planu zamówień/zgoda Komendanta Głównego Straży Granicznej).

Kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi ......................................... zł

WNIOSKUJĄCY

…………..……………………………….

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Do wiadomości:

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

______

1 niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ……...........

ZATWIERDZAM

……………………….

ZASTĘPCA DYREKTORA

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

właściwy do spraw zamówień publicznych

o dokonanie zmian w składzie komisji przetargowej

Zwracam się z wnioskiem o dokonanie następujących zmian w składzie komisji przetargowej powołanej do udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego .......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa przedmiotu zamówienia)

- odwołanie ze składu komisji:

1. .......................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko)

Uzasadnienie:

....................................................................................................

2. .......................................................

- uzupełnienie składu komisji o:

1. .......................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko)

Uzasadnienie:

....................................................................................................

2. ..........................

WNIOSKUJĄCY

…………..……………………………….

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Do wiadomości:

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej