Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2007 r.

WYTYCZNE Nr 57
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 marca 2007 r.
zmieniające wytyczne w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych

W związku z art. 15 ust. 2, art. 18 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) ustala się, co następuje:
§  1. W wytycznych nr 224 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 87), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć głównego specjalistę - pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw zamówień publicznych w Samodzielnym Zespole do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej;";

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wybór trybu udzielenia zamówienia, z wyjątkiem przetargu nieograniczonego, zatwierdza Pełnomocnik lub inna osoba upoważniona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.";

3) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Uzgodnioną SIWZ zatwierdza Pełnomocnik lub inna osoba upoważniona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.";

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Opracowane przez komisję i podpisane przez przewodniczącego komisji propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, rozstrzygnięcia protestu oraz wniosek o unieważnienie postępowania podlegają zatwierdzeniu przez Pełnomocnika lub inną osobę upoważnioną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.";

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez Pełnomocnika lub inna osobę upoważnioną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wykorzystania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.";

6) w załączniku nr 7 w § 1:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 5, przed pierwszym posiedzeniem komisji są zobowiązane do zapoznania się z przepisami ustawy w zakresie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3. Osoby te na najbliższym posiedzeniu komisji składają pisemne oświadczenie o znajomości przepisów ustawy w wyznaczonym zakresie.

4b. W przypadku uzupełniania składu komisji przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.",

b) w ust. 5:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) informowanie i wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości, a także udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów ustawy",

– po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń, o których mowa w ust. 4a".

§  2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.