Zm.: wytyczne w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 - Prawo lotnicze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2005.8.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 9
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 czerwca 2005 r.
zmieniające wytyczne w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze 1

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Wytycznych Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 - ustawy Prawo lotnicze (Dz. Urz. ULC Nr 5, poz. 18), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przed rozpoczęciem operacji lotniczych na obszarze, zarządzający obszarem (użytkownik) sporządza instrukcję użytkowania innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych, zwaną dalej "Instrukcją", której wzór stanowi załącznik do niniejszych wytycznych";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Obszar powinien zapewniać bezpieczeństwo operacji lotniczych dla wszystkich typów statków powietrznych wykonujących na nim loty, zgodnie z instrukcjami użytkowania statków powietrznych oraz Instrukcją";

3)
w § 6:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) informację, że przed rozpoczęciem wykonywania startów i lądowań na obszarze wymagane jest dokonanie przez zarządzającego (użytkownika) szczegółowego przeglądu obszaru z ziemi, w celu stwierdzenia jego przydatności do bezpiecznego użytkowania;",

b)
uchyla się pkt 8,
c)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) dane zarządzającego obszarem",

d)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) szkic obszaru dla samolotów i szybowców w skali 1:25.000, a dla śmigłowców w skali 1:5.000, wraz z opisem i ze wskazaniem rodzaju, położenia i wysokości przeszkód terenowych, w promieniu 3 km od jego środka dla obszaru przystosowanego dla samolotów i szybowców oraz w promieniu 1 km od jego środka dla obszaru przystosowanego dla śmigłowców";

4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obszary podlegają zgłoszeniu do wykazu innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, zwanego dalej "wykazem", zgodnie z § 8;

5)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Oryginał i dwie kopie Instrukcji przesyła się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie później, niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem wykonywania startów i lądowań na obszarze.

2. Urząd Lotnictwa Cywilnego po sprawdzeniu Instrukcji pod względem zawartości załączników, określonych w § 6, przesyła Instrukcję do państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym w celu uzgodnienia w zakresie ruchu lotniczego.

3. Urząd Lotnictwa Cywilnego po uzyskaniu opinii państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym stwierdzającej, że loty wykonywane z obszaru nie stanowią zagrożenia dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej i nie naruszają przepisów ruchu lotniczego, nadaje obszarowi numer w wykazie.

4. Oryginał Instrukcji, zatwierdzonej przez ULC, podlega zwrotowi zarządzającemu, a kopia Instrukcji przesłaniu do państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym.";

6)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Użytkowanie obszaru może być rozpoczęte z dniem otrzymania z Urzędu Lotnictwa Cywilnego oryginału Instrukcji, zgłoszeniu przez zarządzającego eksploatacji obszaru i okresu jej trwania właściwemu miejscowo komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych.";

7)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Zapewnia się bezpieczeństwo oraz ochronę startów i lądowań wykonywanych z obszarów przez statki powietrzne.

2. Do obszarów nie stosuje się przepisu art. 87 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112).";

8)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Obszar podlega skreśleniu z wykazu po upływie jednego roku od dnia wpisu obszaru do wykazu, o którym mowa w § 7.";

9)
uchyla się § 13;
10)
Na pierwszej stronie załącznika wyrazy "Zatwierdzam (nazwa użytkownika, podpis)" zastępuje się wyrazami "Uzgadniam (Agencja Ruchu Lotniczego)";
11)
W tytule załącznika do wytycznych i w jego treści wyraz "teren" zastępuje się wyrazami "inne miejsce przystosowane do startów i lądowań statków powietrznych".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Numer pozycji zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2005 r. o sprostowaniu błędów (Dz.Urz.ULC.05.10.44).