Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.8.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1992 r.

UCHWAŁA
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 15 października 1992 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) Rada Główna uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 40) zmienionej uchwałą z dnia 23 stycznia 1992 r. (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 8) anuluje się załącznik Nr 2.
§  2. Ustala się nowy wykaz nazw kierunków studiów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  3. Niniejszą uchwałę przekazuje się Ministrowi Edukacji Narodowej; Ministrom: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Transportu i Gospodarki Morskiej; Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki; Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz rektorom szkół wyższych.

UZASADNIENIE I KOMENTARZ

1. Rada Główna przesyłając zaktualizowany wykaz kierunków studiów, dziękuje wszystkim obecnym osobom i instytucjom, które do dnia 1 października 1992 r. nadesłały uwagi i propozycje w tej sprawie. Tylko niektóre z tych wniosków mogły zostać uwzględnione w obecnym wykazie bez naruszenia konstrukcji całego systemu. W przyszłości wykaz będzie mógł ulegać aktualizacji na wniosek uczelni w dostosowaniu do zmian programu i toku studiów.

2. Rada Główna postanowiła nie włączać do podstawowej listy kierunków studiów "dziennikarstwa" uznając, iż winna to być specjalność w zakresie "filologii polskiej". Studia w zakresie dziennikarstwa winny być studiami podyplomowymi.

3. Rada Główna uznała, iż kierunek "rybactwo morskie" winien znaleźć się w Załączniku pod nazwą "rybactwo" i obejmować specjalność z zakresu rybactwa morskiego i śródlądowego.

4. Wychodząc na przeciw postulatowi uczelni ekonomicznych Rada Główna postanowiła poszerzyć dotychczasowy kierunek "zarządzanie" i nazwać go "zarządzanie i marketing".

5. Rada Główna postuluje, aby wnioski uczelni o uruchomienie nowych kierunków studiów magisterskich i zawodowych zawierały:

a) uzasadnienie merytoryczne wraz z wyjaśnieniem dlaczego proponowany kierunek nie może być przyporządkowany dotychczasowym kierunkom bezpośrednio lub jako specjalność,
b) informację o proponowanym minimum programowego nowego kierunku,
c) informację o spełnieniu obowiązujących wymogów kadrowych (8 profesorów lub dr habilitowanych dla studiów magisterskich, 4 profesorów lub dr habilitowanych dla studiów zawodowych).

ZAŁĄCZNIK

1. Administracja

2. Aktorstwo

3. Analityka medyczna

4. Architektura i urbanistyka

5. Architektura wnętrz

6. Astrologia

7. Automatyka i robotyka

8. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna

9. Biologia

10. Biotechnologia

11. Budownictwo

12. Chemia

13. Dyrygentura

14. Ekonomia

15. Elektronika i telekomunikacja

16. Elektrotechnika

17. Farmacja

18. Filologia

19. Filologia polska

20. Filozofia

21. Finanse i bankowość

22. Fizyka

23. Fizyka techniczna

24. Geodezja i kartografia

25. Geografia

26. Geologia

27. Grafika

28. Górnictwo i geologia

29. Historia

30. Informatyka

31. Informatyka i ekonometria

32. Instrumentalistyka

33. Inżynieria chemiczna i procesowa

34. Inżynieria materiałowa

35. Inżynieria środowiska

36. Jazz i muzyka estradowa

37. Kierunek lekarski

38. Kompozycja i teoria muzyki

39. Konserwacja dzieł sztuki

40. Leśnictwo

41. Malarstwo

42. Matematyka

43. Mechanika i budowa maszyn

44. Metalurgia

45. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne

46. Nawigacja

47. Oceanografia

48. Oceanotechnika

49. Ochrona dóbr kultury

50. Ochrona środowiska

51. Ogrodnictwo

52. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

53. Pedagogika

54. Pielęgniarstwo

55. Politologia i nauki społeczne

56. Prawo

57. Prawo kanoniczne

58. Psychologia

59. Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego

60. Rehabilitacja ruchowa

61. Reżyseria

62. Reżyseria dźwięku

63. Rolnictwo

64. Rybactwo

65. Rzeźba

66. Scenografia

67. Socjologia

68. Stomatologia

69. Taniec

70. Technika rolnicza i leśna

71. Technologia chemiczna

72. Technologia drewna

73. Technologia żywności i żywienie człowieka

74. Teologia

75. Towaroznawstwo

76. Transport

77. Turystyka i rekreacja

78. Weterynaria

79. Włókiennictwo

80. Wiedza o teatrze

81. Wokalistyka

82. Wychowanie fizyczne

83. Wychowanie muzyczne

84. Wychowanie plastyczne

85. Wychowanie techniczne

86. Wzornictwo przemysłowe

87. Zarządzanie i marketing

88. Zootechnika.