Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2012.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr 9/2012
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 20 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad stosowania przez Narodowy Bank Polski transakcji walutowych typu swap

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale nr 13/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zasad stosowania przez Narodowy Bank Polski transakcji walutowych typu swap (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 20) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Swapy walutowe mogą być przeprowadzane na okresy nieprzekraczające 12 miesięcy.

2. Przedmiotem swapów walutowych mogą być środki w walutach obcych, źródłem których są rezerwy dewizowe NBP lub które uzyskane zostały na rynku finansowym z wykorzystaniem tych rezerw oraz środki pozyskane na podstawie umów zawieranych pomiędzy NBP a innymi bankami centralnymi.

§ 3. 1. Swapy walutowe przeprowadzane są z bankami, które w związku z prowadzoną działalnością posiadają niedopasowanie walutowej struktury aktywów i pasywów i dla których NBP prowadzi rachunki bieżące w złotych.

2. Swapy walutowe przeprowadzane są, z zastrzeżeniem ust. 3, na podstawie umów dwustronnych, zawieranych z uwzględnieniem warunków rynkowych, pomiędzy NBP a bankami.

3. W uzasadnionych przypadkach NBP może przeprowadzać swapy walutowe także w trybie przetargowym.

4. NBP, przeprowadzając swapy walutowe, może żądać ustanowienia przez bank zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, będzie określone w umowie z bankiem lub ustalone w warunkach przetargu.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166.