Zm.: uchwała w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2009.20.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 14/2009
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 15 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 38, z 2004 r. Nr 17, poz. 31, z 2005 r. Nr 21, poz. 30 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 5 i Nr 24, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) kurs terminowy - kurs waluty krajowej do waluty obcej lub kurs waluty obcej do innej waluty obcej, oferowany przez sprzedawców i proponowany przez nabywców na aktywnym rynku dla transakcji terminowej, o której mowa w pkt 35;",

b)
pkt 39 i 40 otrzymują brzmienie:

"39) transakcja terminowa walutowa (foreign exchange forward) - transakcja terminowa, której przedmiotem jest kupno lub sprzedaż w dniu określonym w umowie, określonej kwoty środków pieniężnych w jednej walucie w zamian za kwotę środków pieniężnych w innej walucie, określoną według ustalonego w umowie kursu terminowego;

40) transakcja wymiany walut (foreign exchange swap) - umowa nieodwołalna, której przedmiotem jest jednoczesne kupno lub sprzedaż określonej kwoty środków pieniężnych w jednej walucie w zamian za określoną kwotę środków pieniężnych w innej walucie na zasadach właściwych dla transakcji bieżącej oraz odprzedanie lub odkupienie tej samej kwoty środków pieniężnych na zasadach właściwych dla transakcji terminowej walutowej;",

c)
po pkt 43 dodaje się pkt 43a w brzmieniu:

"43a) waluta kwotowana - waluta, w której określana jest cena jednostki innej waluty;",

d)
pkt 46 otrzymuje brzmienie:

"46) wewnętrzna stopa zwrotu - stopa dyskontowa zrównująca wartość księgową dłużnego papieru wartościowego z bieżącą wartością przyszłego przepływu pieniężnego;",

e)
pkt 47 i 48 otrzymują brzmienie:

"47) zasób waluty obcej - stan waluty obcej, ustalony w kwocie równej różnicy między aktywami i zobowiązaniami w walucie obcej, z uwzględnieniem transakcji bieżących ujętych na kontach pozabilansowych oraz instrumentów finansowych pozabilansowych w tej walucie obcej;

48) zasób złota - stan złota odpowiadającego międzynarodowym standardom czystości, ustalony w kwocie równej różnicy między aktywami i zobowiązaniami w złocie, z uwzględnieniem transakcji bieżących ujętych na kontach pozabilansowych oraz instrumentów finansowych pozabilansowych w złocie;";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zagadnienia nieuregulowane w uchwale należy rozwiązywać z uwzględnieniem obowiązujących na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przepisów innych aktów prawnych organów NBP, wytycznych Europejskiego Banku Centralnego, raportów i decyzji Komitetu ds. Rachunkowości i Dochodu Pieniężnego (Accounting and Monetary Income Committee - AMICO), prac przygotowawczych do wytycznych EBC, praktyk stosowanych w innych bankach centralnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych, międzynarodowych standardów rachunkowości, mając na celu osiągnięcie rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego.";

3)
w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Walutę obcą zakupioną lub sprzedaną przez NBP za walutę krajową ujmuje się w księgach rachunkowych według kursu uzgodnionego w umowie lub określonego odrębnym przepisem.

2. Walutę obcą zakupioną lub sprzedaną przez NBP za inną walutę obcą ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości waluty obcej kwotowanej, przeliczonej na walutę krajową według kursu średniego, obowiązującego na dzień ujęcia zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych.";

4)
w § 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyskonto i premie od zakupionych dłużnych papierów wartościowych zalicza się do wyniku finansowego na koniec każdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych według wewnętrznej stopy zwrotu.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Odsetki od zakupionych dłużnych papierów wartościowych zalicza się do wyniku finansowego na koniec każdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie do upływu czasu między dniem zakupu, a końcem każdego dnia.";

5)
w § 23 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Środki pieniężne kupione lub sprzedane w transakcji terminowej walutowej ujmuje się na kontach pozabilansowych od dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia, według określonego w umowie kursu bieżącego.

2. Odsetki do otrzymania lub zapłaty w walucie obcej lub w walucie krajowej, wynikające z różnicy pomiędzy uzgodnionym w umowie transakcji terminowej walutowej kursem terminowym a kursem bieżącym, zalicza się do wyniku finansowego na koniec każdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie do upływu czasu między dniem zwyczajowo przyjętym dla rozliczenia transakcji bieżącej a dniem rozliczenia transakcji terminowej walutowej.

3. Środki pieniężne w walutach obcych, o których mowa w ust. 1, oraz odsetki w walutach obcych, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się przy ustalaniu wielkości i wartości, o których mowa w § 20.";

6)
uchyla się § 24-§ 26;
7)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. Do transakcji terminowej na złoto przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.";

8)
w § 31:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Środki pieniężne kupione lub sprzedane oraz odpowiednio odprzedane lub odkupione w transakcji wymiany walut ujmuje się na kontach pozabilansowych według określonego w umowie kursu bieżącego od dnia zawarcia umowy do dnia rozliczenia.

2. Środków pieniężnych w walutach obcych, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu wielkości i wartości, o których mowa w § 20.

3. Odsetki do otrzymania lub zapłaty w walucie obcej lub w walucie krajowej, wynikające z różnicy między kursami uzgodnionymi w umowie transakcji wymiany walut, zalicza się do wyniku finansowego na koniec każdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie do upływu czasu między dniem rozliczenia transakcji bieżącej a dniem rozliczenia transakcji terminowej walutowej.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Odsetki w walutach obcych, o których mowa w ust. 3, uwzględnia się przy ustalaniu wielkości i wartości, o których mowa w § 20.";

9)
w załączniku nr 1 do uchwały w kolumnie Pasywa pozycje nr 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

7. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych";

10)
w załączniku nr 2 do uchwały tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

"WZÓR Rachunek zysków i strat NBP za rok zakończony ................ (w tys. złotych)".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.