Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2008.4.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 3/2008
Rady Polityki Pieniężnej
z dnia 20 lutego 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 38, z 2004 r. Nr 17, poz. 31 oraz z 2005 r. Nr 21, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Różnicę między kursami uzgodnionymi w transakcji terminowej walutowej, pomnożoną przez kwotę kupionych środków pieniężnych w walucie obcej, zalicza się do wyniku finansowego na koniec każdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie do upływu czasu między dniem zawarcia umowy a dniem rozliczenia transakcji, przeliczonych na walutę krajową, zgodnie z § 12 ust. 3.

3. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się przy ustalaniu wielkości i wartości, o których mowa w § 20.";

2) w § 26 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Różnicę między kursami uzgodnionymi w transakcji terminowej walutowej, pomnożoną przez kwotę sprzedanych środków pieniężnych w walucie obcej, zalicza się do wyniku finansowego na koniec każdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie do upływu czasu między dniem zawarcia umowy a dniem rozliczenia transakcji, przeliczonych na walutę krajową, zgodnie z § 12 ust. 3.

3. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się przy ustalaniu wielkości i wartości, o których mowa w § 20.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.