Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2007.17.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 11/2007
Rady Polityki Pieniężnej
z dnia 27 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale nr 14/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku (Dz. Urz. NBP Nr 21, poz. 39 i z 2005 r. Nr 21, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podstawowe, polegające na przeprowadzaniu raz w tygodniu przetargów bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z 7-dniowym terminem zapadalności bądź krótszym lub dłuższym - w sytuacji, gdy termin przeprowadzenia, rozliczenia lub zapadalności danej operacji przypada na dzień nieoperacyjny;";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Rentowność operacji podstawowych jest równa obowiązującej stopie referencyjnej, ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.