Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2007.17.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 44/2007
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych"

Na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769) uchwala się, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. . wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych" (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14 oraz z 2007 r. Nr 5, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Realizacja dyspozycji zawierającej niepełne dane o zleceniodawcy, w szczególności brak nazwy, adresu lub numeru rachunku bankowego, może skutkować odmową lub zwłoką w wykonaniu polecenia wypłaty przez bank beneficjenta. W tych przypadkach zleceniodawca może być obciążony dodatkowymi kosztami banku beneficjenta.

4. W przypadku wystąpienia kosztów, o których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek otrzymany z Oddziału Okręgowego w Warszawie, zleceniodawca zobowiązany jest do upoważnienia tego oddziału do obciążenia rachunku bankowego kwotą kosztów.";

2) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta inna niż euro i PLN, to polecenie wypłaty za granicę realizowane jest, z wyjątkiem czeku, poprzez SWIFT ze wskazaną datą waluty spot - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 13.00 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 16.00 w dniu daty realizacji, z zastrzeżeniem ust. 2.";

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Jeżeli walutą dyspozycji jest euro to polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, realizowane jest, z zastrzeżeniem § 18, poprzez SORBNET-EURO lub EuroELIXIR:

1) ze wskazaną datą waluty today - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 11.30 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 12.30 w dniu daty realizacji, lub

2) ze wskazaną datą waluty spot - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 13.00 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 16.00, w dniu daty realizacji.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2007 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.