Zm.: uchwała w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów... - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2009.16.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 70/2009
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075 i Nr 144, poz. 1176) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów" (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40, z 2005 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 20, poz. 27, z 2006 r. Nr 11, poz. 13, z 2008 r. Nr 18, poz. 22 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 7) w załączniku do uchwały:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
pkt 8 c otrzymuje brzmienie:

"8c) obligacje gwarantowane - obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,",

b)
po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:

"8d) papiery wartościowe - papiery, o których mowa w pkt 8-8c,";

2)
po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a.

Obsługa przetargów obligacji gwarantowanych

§ 22a. 1. Uczestnikami przetargów na obligacje gwarantowane mogą być wyłącznie podmioty spełniające warunki określone w art. 39s ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966 i Nr 143, poz. 1164).

2. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów na obligacje gwarantowane określają listy emisyjne wydane na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Rozliczanie przetargów obligacji gwarantowanych dokonywane jest w KDPW na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do wystawiania przez NBP dowodów ewidencyjnych uczestnik przetargu jest obowiązany dostarczyć do NBP najpóźniej nadzień przed pierwszym przetargiem, w którym zamierza wziąć udział. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 16a do regulaminu.

4. Wzory ofert przetargowych określają odpowiednio załączniki nr 12, 13, 14, 15 i 16 do regulaminu.

§ 22b. Do obsługi uczestników przetargów na obligacje gwarantowane stosuje się odpowiednio postanowienia umów, o których mowa w § 14a ust. 1.";

3)
w § 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dokonywanie z bankami transakcji outright, przedmiotem których są papiery wartościowe.";

4)
załączniki nr 12-16 do regulaminu otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do uchwały;
5)
po załączniku nr 16 do regulaminu dodaje się załącznik nr 16a do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 października 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP OBLIGACJI

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP OBLIGACJI NA PRZETARGU UZUPEŁNIAJĄCYM

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ OBLIGACJI

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

OFERTA PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

OFERTA PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

WZÓR

UPOWAŻNIENIE STAŁE

grafika