Zm.: uchwała w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2014.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 40/2014
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 17 lipca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15 oraz z 2013 r. poz. 5 i 24) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s. 1), przekazują dane według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s. 1).",

b)
uchyla się ust. 4,
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, po raz ostatni według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.",

d)
uchyla się ust. 6;
2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 3 ust. 1, 2 i 4a.";

3)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14 i 19 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.";

4)
w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane jednostkowe - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz § 3 ust. 1, 2, 3 i 4a;";

5)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2-6, 10, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

6)
w § 15:
a)
w ust. 8 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) w załączniku nr 10 do uchwały - do końca siódmego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;

4) w § 3 ust. 3 - w terminie pozwalającym na wypełnienie przez bank zrzeszający obowiązków wynikających z § 13 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.",

b)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załączniku nr 10 i 19 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00 i NB00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.";

7)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4, 10 i 19 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.";

8)
w § 17 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 10 i 19 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;";

9)
w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6, 10, 13-15 oraz 17-19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

10)
w załączniku nr 1 do uchwały:
a)
pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

"10. mBank S.A.",

b)
pozycja 12 otrzymuje brzmienie:

"12. FM Bank PBP S.A.",

c)
pozycja 19 otrzymuje brzmienie:

"19. mBank Hipoteczny S.A.",

d)
pozycja 24 otrzymuje brzmienie:

"24. DNB Bank Polska S.A.";

11)
w załączniku nr 2 do uchwały:
a)
wzory: A0200, A0205, A0212, A0618, A0621, A0622, A0701, P0200, P0205, P0206, P0207, P0209, P0903, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC17, EBC21, EBC22, EBC31, EBC32, EBC33, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, M0004, M0005, M0006, M0007, M0010, M0011, ID001, ID002 (CZ.I), SEK01, SEK02, SEK03 i SEK05 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
b)
wprowadza się wzory: EBC18, EBC19, EBC26, EBC34, TR016 i TR017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
c)
wzory EBC33 i EBC34 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
12)
w załączniku nr 10 do uchwały:
a)
wzór FIN00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
b)
uchyla się wzory: FBN011_1, FBN011_2, FBN011_3, FBN011_4, FBN011_5, FBN014D_1, FBN014D_2, FBN014D_3, FBN014D_4, FBN029E_1, FBN029E_2, FBN029E_3, FRN001G_1, FRN001G_2, FRN001G_3, FRN002C, FRN002E, FIN001A, FIN001B i FIN001C;
13)
uchyla się załączniki nr 11 i 12 do uchwały;
14)
załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
15)
załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. a i b oraz pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2014 r., oraz § 1 pkt 11 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

A0200

A0200

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

stan na dzień ................. w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEMREZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCIKOREKTY WARTOŚCI
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1F1G1
A21. Należności od banków centralnych nierezydentówXX
A52. Należności od pozostałych monetarnych instytucji finansowych
B13. Należności od oddziałów za granicą banku sprawozdającegoXX
C1a) rachunki bieżąceXX
D1- nostroXX
E1- przekroczenie salda na rachunku loroXX
E3b) lokaty jednodnioweXX
F1c) lokaty terminoweXX
G1d) kredyty i pożyczkiXX
H1w tym z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)XX
M14. Należności od międzynarodowych organizacji finansowychXX
N15. Należności od instytucji ubezp. i funduszy emerytalnych
O26. Należności od funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego1)
P27. Należności od pomocniczych instytucji finansowych
Q18. Pozostałe należności (ewidencjonowane na koncie 190)
R19. Odsetki
Informacja uzupełniająca: z pozycji 9:
X1- odsetki od należności od oddziałów za granicą banku sprawozd.XX
Y1- odsetki od należności od międzynar. organizacji finansowychXX
Y2Z pozycji 1-7 pożyczki podporządkowane

1) oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

A0205

NALEŻNOŚCI OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA

FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK

stan na dzień ................. w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEMREZERWA CELOWA
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1F1
A21. Kredyty i pożyczki
B2a) w rachunku bieżącym
C2z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)
D2c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
E2d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)
F2e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
G2f) powyżej 5 lat
G52. Lokaty terminowe
G73. Skupione wierzytelności
H24. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
H55. Inne należności
I26. OdsetkiX

A0212

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA FINANSOWEGO

(z wyłączeniem NBP)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

REZYDENT
stan na dzień ................. w tys. zł
do 1 roku łącznie z rachunkiem bieżącympowyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)powyżej 2 do 3 lat (włącznie)powyżej 3 do 5 lat (włącznie)powyżej 5 latz tegoRazem
powyżej 5 do 10 lat (włącznie)powyżej 10 do 20 lat (włącznie)powyżej 20 lat
A1B1C1D1E1E2E4E6F1
ZŁOTOWE
A11. Pozostałe monetarne instytucje finansowe
B16. Instytucje ubezpieczeniuowe i fundusze emerytalne
C13. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
D14. Pomocnicze instytucje finansowe
DEWIZOWE
E15. Pozostałe monetarne instytucje finansowe
F16. Instytucje ubezpieczeniuowe i fundusze emerytalne
G17. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
H18. Pomocnicze instytucje finansowe

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

A0618

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH

stan na dzień ................. w tys. zł
Instytucji rządowych szczebla centralnegoBanków CentralnychPozostałych monetarnych instytucji finansowychPozostałych instytucji sektora finansowego1)Podmiotów sektora niefinansowegoInstytucji samorządowychFunduszy ubezpieczeń społecznych
A1B1C1D1E1F1G1
REZYDENT
A1Dłużne papiery wartościowe:
A2- do 1 miesiąca (włącznie)
B1- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
C1- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
D1- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)
E1- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie)
E5w tym obligacje 1 roczne
F3- powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
F5- powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)
G1- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
H1- powyżej 5 lat
NIEREZYDENT
I1Dłużne papiery wartościowe:
I2- do 1 miesiąca (włącznie)
J1- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
K1- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
L1- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)
M1- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie)
N3- powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
N5- powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)
O1- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
P1- powyżej 5 lat

1) fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek;

pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0621

PAPIERY WARTOŚCIOWE Z PRAWEM DO KAPITAŁU

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

stan na dzień .......................... w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
A1B1C1
A11. Papiery wartościowe z prawem do kapitału
B1a) akcje pozostałych monetanych instytucji finansowych
C1b) akcje pozostałych instytucji sektora finansowego1)
D1c) akcje podmiotów sektora niefinansowego
E1d) prawa poboru

1) fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0622

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

stan na dzień .......................... w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
A1B1C1
A11. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe
B1a) banki centralne
C1- bony pieniężne
D1- obligacje
E1w tym: wyrażone w walutach obcych
F1b) pozostałe monetarne instytucje finansowe
G1w tym: wyrażone w walutach obcych
H12. Emitowane przez pozostałe instytucje sektora finansowego1)
I1w tym: wyrażone w walutach obcych
J13. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego
K1w tym: wyrażone w walutach obcych
L14. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe
M1a) instytucje rządowe szczebla centralnego
N1- bony skarbowe
O1- obligacje restrukturyzacyjne
P1- pozostałe obligacje
Q1w tym: wyrażone w walutach obcych
R1b) instytucje samorządowe
S1w tym: wyrażone w walutach obcych
T1c) fundusze ubezpieczeń społecznych
U1w tym: wyrażone w walutach obcych

1) fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0701

AKTYWA TRWAŁE FINANSOWE – AKCJE I UDZIAŁY

stan na dzień .................... w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEMODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI
złotedewizyzłotedewizy
A1A2A8B1C1D1
A11. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
B1a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
C1b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego1)
E1c) w jednostkach niefinansowych
E3- w tym w przedsiębiorstwach2)
F22. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
F3a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
F4b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego1)
F5c) w jednostkach niefinansowych
F7- w tym w przedsiębiorstwach2)
G13. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
H1a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
I1b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego1)
M1c) w jednostkach niefinansowych
M3- w tym w przedsiębiorstwach2)
O14. Pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych
P3a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
P5b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego1)
R1c) w jednostkach niefinansowych
R3- w tym w przedsiębiorstwach2)

1) fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

2) przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi zatrudniającymi powyżej 9 osób)

P0200

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO

(z wyłączeniem NBP)

stan na dzień ................... w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEMKOREKTY WARTOŚCI
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1F1
B11. Zobowiązania wobec banków centralnych nierezydentówXX
B32. Zobowiązania wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych
C13. Zobowiązania wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającegoXX
D1a) rachunki bieżąceXX
E1- loroXX
F1- przekroczenie salda na rachunku nostroXX
F3b) depozyty jednodnioweXX
G1c) depozyty terminoweXX
H1d) kredyty i pożyczki otrzymaneXX
I1- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)XX
J1- z terminem pierwotnym powyżej 1 rokuXX
J3w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 latXX
N24. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowychXX
O25. Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
P36. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego1)
Q37. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych
T18. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 191)
U19. Odsetki
X5w tym: odsetki od zobowiązań wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającegoXX

1) oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0205

ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI

POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK ORAZ POMOCNICZYCH

INSTYTUCJI FINANSOWYCH

stan na dzień .................. w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1
A21. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego
B2a) depozyty bieżące
C2b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
D2c) kredyty i pożyczki otrzymane
D4- w tym terminowe
D5- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
D6- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
D7- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
F2d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
G2e) inne zobowiązania
I2f) odsetki
J22. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych
K2a) depozyty bieżące
L2b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
M2c) kredyty i pożyczki otrzymane
O2- w tym z Bankowego Funduszu GwarancyjnegoXX
O4- w tym terminowe (z pkt 2c)
O5- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
O6- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
O7- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
P2d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
Q2e) inne zobowiązania
S2f) odsetki
Informacja uzupełniająca:
T4- z pozycji 1a, 2a wartość depozytów jednodniowych

1) oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0206

DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

REZYDENT
stan na dzień ................. w tys. zł
Pozostałe monetarne instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalneFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)Pomocnicze instytucje finansowe
A1B1D2E2
ZŁOTOWE
A11. Depozyty bieżące
B12. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
C1a) do 1 miesiąca (włącznie)
D1b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
E1c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
F1d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
G1e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
H1f) powyżej 2 lat
I13. Depozyty zablokowane
I34. Depozyty z terminem wypowiedzenia
I4w tym do 3 miesięcy
DEWIZOWE
J15. Depozyty bieżące
K16. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
L1a) do 1 miesiąca (włącznie)
M1b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
N1c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
O1d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
P1e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
Q1f) powyżej 2 lat
R17. Depozyty zablokowane
S18. Depozyty z terminem wypowiedzenia
S2w tym do 3 miesięcy

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0207

DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

NIEREZYDENT
stan na dzień .................. w tys. zł
Banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansoweMiędzynarodowe organizacje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalneFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)Pomocnicze instytucje finansowe
A1B1C1D2E2
ZŁOTOWE
A11. Depozyty bieżące
B12. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
C1a) do 1 miesiąca (włącznie)
D1b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
E1c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
F1d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
G1e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
H1f) powyżej 2 lat
I13. Depozyty zablokowane
I34. Depozyty z terminem wypowiedzenia
DEWIZOWE
J15. Depozyty bieżące
K16. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
L1a) do 1 miesiąca (włącznie)
M1b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
N1c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
O1d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
P1e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
Q1f) powyżej 2 lat
R17. Depozyty zablokowane
S18. Depozyty z terminem wypowiedzenia

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0209

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCH

I INNE ZOBOWIĄZANIA

stan na dzień .................. w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1
I. Wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
A11. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
A5w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
B12. Inne zobowiązania
B3w tym terminowe
B5w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
II. Wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego1)
C11. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
C5w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
D12. Inne zobowiązania
D3w tym terminowe
D5w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
III. Wobec pomocniczych instytucji finansowych
E11. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
E5w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
F12. Inne zobowiązania
F3w tym terminowe
F5w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie

1) oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0903

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

stan na dzień ...................... w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1
A11. Zobowiązania podporządkowane wobec:
B1a) monetarnych instytucji finansowych
C1w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
D1b) funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego1) i pomocniczych instytucji finansowych
E1w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
F1c) instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
G1w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
H1d) przedsiębiorstw
I1w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
J1e) instytucji rządowych szczebla centralnego
K1w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
L1f) instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych
M1w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
N1g) gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
O1w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych

1) oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

EBC11

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień .................. w tys. zł
Monetarne instytucje finansowe (MIF)Instytucje niemonetarne
Instytucje rządowe i samorządoweOgółemPozostałe sektory
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjneKredyty na nieruchomości mieszkaniowePozostałe kredyty i pożyczki
A1B1C1D1E1F1G1H1I1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXX
B5powyżej 5 latXX
B6z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalneXXXXX
C12z. w tym: złoteX
C2w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C3w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C4w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
C52e. w tym: euroX
C6w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C7w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C8w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXXXXXX
D53z. ZłoteXXXXXX
E1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
E5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXXXXXX
F1powyżej 2 latXXXXXXXX
F53e. EuroXXXXXX
G1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
G5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXXXXXX
H1powyżej 2 latXXXXXXX
H53x. Pozostałe walutyXXXXXX
I1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
I5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXXXXXX
J1powyżej 2 latXXXXXXXX
J54. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoXXXXXXXX
J64A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXXXXXX
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXXXXXXX
Informacja uzupełniająca:
L1z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjneXXXXXXXX
M1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowejXXXXXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC12

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień .................. w tys. zł
Monetarne instytucje finansowe (MIF)Instytucje niemonetarne
Instytucje kredytoweInstytucje rządowe i samorządoweOgółemPozostałe sektory
Instytucje rządowe szczebla centralnegoPozostałe instytucje rządowe i samorządoweFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
A1A5B1C1D1E1F1G1H1
A19. Depozyty i inne zobowiązaniaX
A5w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXX
B19z. złoteXX
C19.1z. bieżąceXX
C3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
C59.2z. terminowe z terminem pierwotnymXXX
D1do 1 roku włącznieXXX
D5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
E1powyżej 2 latX
E59.3z. z terminem wypowiedzeniaXXX
F1do 3 miesięcy włącznieXXX
F5powyżej 3 miesięcyXXX
G19.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupuX
G59e. euroXX
H19.1e. bieżąceXX
H3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
H59.2e. terminowe z terminem pierwotnymXXX
I1do 1 roku włącznieXXX
I5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
J1powyżej 2 latX
J59.3e. z terminem wypowiedzeniaXXX
K1do 3 miesięcy włącznieXXX
K5powyżej 3 miesięcyXXX
L19.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupuX
L59x. pozostałe walutyXXX
M19.1x. bieżąceXX
M3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
M59.2x. terminowe z terminem pierwotnymXXX
N1do 1 roku włącznieXXX
N5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
O1powyżej 2 latX
O59.3x. z terminem wypowiedzeniaXXX
P1do 3 miesięcy włącznieXXX
P5powyżej 3 miesięcyXXX
Q19.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupuX
Informacja uzupełniająca:
R1z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów sekurytyzacyjnychXXXXXXXX
S1w tym z teminem pierwotnym do 2 lat włącznieXXXXXXXX
T1z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej grupie kapitałowejXXXXXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC13

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ................. w tys. zł
Monetarne instytucje finansowe (MIF)Instytucje niemonetarne
Instytucje rządowe i samorządoweOgółemPozostałe sektory
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjneKredyty na nieruchomości mieszkaniowePozostałe kredyty i pożyczki
A1B1C1D1E1F1G1H1I1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXX
B5powyżej 5 latXX
B6z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalneXXXXX
C12z. w tym: złoteX
C2w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C3w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C4w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
C52e. w tym: euroX
C6w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C7w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C8w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXXXXXX
D53z. ZłoteXXXXXX
E1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
E5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXXXXXX
F1powyżej 2 latXXXXXXXX
F53e. EuroXXXXXX
G1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
G5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXXXXXX
H1powyżej 2 latXXXXXXXX
H53x. Pozostałe walutyXXXXXX
I1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
I5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXXXXXX
J1powyżej 2 latXXXXXXXX
J54. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoXXXXXXXX
J64A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXXXXXX
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXXXXXXX
Informacja uzupełniająca:
L1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnychXXXXXXXX
L5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXXX
M1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXXXXXX
M5powyżej 5 latXXXXXXXX
N1z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjneXXXXXXXX
O1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowejXXXXXXXX
P1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone bankom centralnym z UGiWXXXXXXXX
R1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone instytucjom przyjmującym depozyty (tj. bankom komercyjnym i kasom oszczędnościowo -pożyczkowym) z UGiWXXXXXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC14

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień .................. w tys. zł
Monetarne instytucje finansowe (MIF)Instytucje niemonetarne
Instytucje kredytoweInstytucje rządowe i samorządoweOgółemPozostałe sektory
Instytucje rządowe szczebla centralnegoPozostałe instytucje rządowe i samorządoweFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
A1A5B1C1D1E1F1G1H1
A19. Depozyty i inne zobowiązaniaX
A5w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXX
B19z. złoteXX
C19.1z. bieżąceXX
C3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
C59.2z. terminowe z terminem pierwotnymXXX
D1do 1 roku włącznieXXX
D5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
E1powyżej 2 latX
E59.3z. z terminem wypowiedzeniaXXX
F1do 3 miesięcy włącznieXXX
F5powyżej 3 miesięcyXXX
G19.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupuX
G59e. euroXX
H19.1e. bieżąceXX
H3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
H59.2e. terminowe z terminem pierwotnymXXX
I1do 1 roku włącznieXXX
I5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
J1powyżej 2 latX
J59.3e. z terminem wypowiedzeniaXXX
K1do 3 miesięcy włącznieXXX
K5powyżej 3 miesięcyXXX
L19.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupuX
L59x. pozostałe walutyXXX
M19.1x. bieżąceXX
M3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
M59.2x. terminowe z terminem pierwotnymXXX
N1do 1 roku włącznieXXX
N5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
O1powyżej 2 latX
O59.3x. z terminem wypowiedzeniaXXX
P1do 3 miesięcy włącznieXXX
P5powyżej 3 miesięcyXXX
Q19.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupuX
Informacja uzupełniająca:
R1z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów sekurytyzacyjnychXXXXXXXX
S1w tym z teminem pierwotnym do 2 lat włącznieXXXXXXXX
T1z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej grupie kapitałowejXXXXXXXX
T2z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od banków centralnych UGiWXXXXXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC15

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO – AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ............ w tys. zł
Instytucje krajów reszty świataPozycje nieklasyfikowane sektorowo
A1B1
A11. Gotówka w kasieX
B11z. w tym: złoteX
C11e. euroX
D12. Kredyty, pożyczki i inne należnościX
E1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieX
F1powyżej 1 rokuX
G13. Dłużne papiery wartościoweX
H14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoX
H54A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoX
I25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyX
J16. Aktywa trwałeX
K17. Pozostałe aktywaX

EBC17

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

(dane miesięczne)

stan na dzień ......................... w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i WalutowejInstytucje krajów reszty świataPozycje nieklasyfikowane sektorowo
A1B1C1D1
AKTYWA
A17. Pozostałe aktywaXXXX
B1w tym: odsetki od kredytów, pożyczek i innych należnościXXX
C1konta rozliczenioweXXX
D1pozycje przejścioweXXX
E1pochodne instrumenty finansoweX
E2z monetarnymi instytucjami finansowymiX
E3z instytucjami niemonetarnymiX
PASYWA
F111. Emisja dłużnych papierów wartościowychXXXX
G1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieX
H1złoteX
I1euroX
I3pozostałe walutyX
J1z terminem pierwotnym od 1 roku do 2 lat włącznieX
J3złoteX
J5euroX
K1pozostałe walutyX
K312. Kapitał i rezerwyXXXX
K5w tym: rezerwy celoweXXX
L113. Pozostałe pasywaXXXX
M1w tym: odsetki od depozytów i innych zobowiązańXXX
N1konta rozliczenioweXXX
O1pozycje przejścioweXXX
P1pochodne instrumenty finansoweX
Q1z monetarnymi instytucjami finansowymiX
R1z instytucjami niemonetarnymiX

EBC21

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI I SAMORZĄDOWYMI

(dane kwartalne)

stan na dzień ......................... w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
Instytucje rządowe szczebla centralnegoInstytucje samorządoweFundusze ubezpieczeń społecznychInstytucje rządowe szczebla centralnegoInstytucje samorządoweFundusze ubezpieczeń społecznych
A1B1C1D1E1F1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności z terminem pierwotnym
B1do 1 roku włącznieXX
C1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXX
D1powyżej 5 latXX
E13. Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym
F1do 1 roku włącznie
G1powyżej 1 roku
G23z. ZłoteXXXX
G3do 1 roku włącznieXXXX
G4powyżej 1 rokuXXXX
G53e. EuroXXXX
G6do 1 roku włącznieXXXX
G7powyżej 1 rokuXXXX
PASYWA
H19. Depozyty i inne zobowiązaniaXX
I1a) bieżąceXX
J1b) terminoweXX
K1c) z terminem wypowiedzeniaXX
L1d) operacje z przyrzeczeniem odkupuXX

EBC22

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI NIEMONETARNYMI – AKTYWA

(z wyłączeniem Instytucji rządowych i samorządowych)

(dane kwartalne)

stan na dzień ........................ w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjneFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A13. Dłużne papiery wartościowe
B1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
C1powyżej 1 roku
D25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXX
E1notowaneXXXX
F1nienotowaneXXXX
G1pozostałeXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC31

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część I

(dane kwartalne)

stan na dzień ................ w tys. zł
Kraje członkowskie UGW (cz. I)
BEDEGRESFRIEITSI
A1B1C1D1E1F1G1H1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2instytucjom rządowym i samorządowym
C3funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego
C4pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym1)
C5instytucjom ubezpieczeniowym
C6funduszom emerytalnym
C7przedsiębiorstwom
C8gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym
D13. Dłużne papiery wartościowe
E1a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1powyżej 2 lat
I1b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L19. Depozyty i inne zobowiązania
M1a. monetarnych instytucji finansowych
N1b. instytucji niemonetarnych
N2instytucji rządowych i samorządowych
N3funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
N4pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych1)
N5instytucji ubezpieczeniowch
N6funduszy emerytalnych
N7przedsiębiorstw
N8gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC32

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część II

(dane kwartalne)

stan na dzień ........... w tys. zł
Kraje członkowskie UGW (cz.II)Kraje reszty świata (bez UGW)
LUNLATPTFIDKSEGBPozostałe kraje1)
A1B1C1D1E1F1G1H1I1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2instytucjom rządowym i samorządowymXXXX
C3funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnegoXXXX
C4pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym2)XXXX
C5instytucjom ubezpieczeniowymXXXX
C6funduszom emerytalnymXXXX
C7przedsiębiorstwomXXXX
C8gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnymXXXX
D13. Dłużne papiery wartościowe
E1a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1powyżej 2 lat
I1b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L19. Depozyty i inne zobowiązania
M1a. monetarnych instytucji finansowych
N1b. instytucji niemonetarnych
N2instytucji rządowych i samorządowychXXXX
N3funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXX
N4pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych2)XXXX
N5instytucji ubezpieczeniowchXXXX
N6funduszy emerytalnychXXXX
N7przedsiębiorstwXXXX
N8gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnychXXXX

1) nie obejmuje instytucji krajowych

2) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III

(dane kwartalne)

stan na dzień ............ w tys. zł
Kraje członkowskie UGW (cz.III)Wybrane instytucje UE
CYMTSKEELVEBIEMS
A1B1C1D1E1G1H1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należnościXX
B1a. udzielone monetarnym instytucjom finansowymXX
C1b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2instytucjom rządowym i samorządowymXX
C3funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnegoXX
C4pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym1)
C5instytucjom ubezpieczeniowymXX
C6funduszom emerytalnymXX
C7przedsiębiorstwomXX
C8gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnymXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXX
E1a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansoweXX
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
G1powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXX
H1powyżej 2 latXX
I1b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoXX
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXX
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L19. Depozyty i inne zobowiązaniaXX
M1a. monetarnych instytucji finansowychXX
N1b. instytucji niemonetarnych
N2instytucji rządowych i samorządowychXX
N3funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXX
N4pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych1)
N5instytucji ubezpieczeniowchXX
N6funduszy emerytalnychXX
N7przedsiębiorstwXX
N8gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnychXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR011

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA CZ. I

(dane miesięczne)

informacja w okresie .................... w tys. zł.
Monetarne instytucje finansowe (MIF)Instytucje niemonetarne
Instytucje rządowe i samorządowe
OgółemInstytucje rządowe szczebla centralnegoInstytucje samorządoweFundusze ubezpieczeń społecznych
A1B1C1D1E1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należnościXX
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXX
B5powyżej 5 latXX
B6z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalneXXX
C12z. w tym: złoteXXXX
C52e. w tym: euroXXXX
C7z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowejXXXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXXXX
D3z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
D5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
E1powyżej 2 latX
E53z. ZłoteXXX
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
F5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
G1powyżej 2 latXXXX
G53e. EuroXXX
H1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
H5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
I1powyżej 2 latXXXX
I53x. Pozostałe walutyXXXX
J1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXX
J5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
K1powyżej 2 latXXXX
K54. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoXXXX
L15. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXXXX
L2notowaneXXXX
L3nienotowaneXXXX
L4pozostałeXXXX

TR012

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA CZ. II

(dane miesięczne)

informacja w okresie ................ w tys. zł
Instytucje niemonetarne
OgółemPozostałe sektory
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
OgółemKredyty i pożyczki na cele konsumpcyjneKredyty na nieruchomości mieszkaniowePozostałe kredyty i pożyczki
A1B1C1D1E1F1G1H1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należnościX
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXX
B5powyżej 5 latXX
B6z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalneXXXXXX
C12z. w tym: złoteX
C2w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C3w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C4w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
C52e. w tym: euroX
C6w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C7w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C8w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXXXXXXXX
D3z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
D5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
E1powyżej 2 latXXX
E53z. ZłoteXXXXXXX
G53e. EuroXXXXXXX
I53x. Pozostałe walutyXXXXXXX
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXXXXX
L25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXXXX
L3notowaneXXXXXXX
L4nienotowaneXXXXXXX
L5pozostałeXXXXXXX
Informacja uzupełniająca:
M1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnychXXXXXXX
M5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
N1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXXXXX
N5powyżej 5 latXXXXXXX
O1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznymXXXX
O5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
P1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXXXXX
P5powyżej 5 latXXXXXXX
Q1w tym: złoteXXXX
Q5w tym: euroXXXX
R1z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjneXXXXXXX

TR013

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ – AKTYWA CZ. I

(dane miesięczne)

informacja w okresie ................. w tys. zł
Monetarne instytucje finansowe (MIF)Instytucje niemonetarne
Instytucje rządowe i samorządowe
OgółemInstytucje rządowe szczebla centralnegoInstytucje samorządoweFundusze ubezpieczeń społecznych
A1B1C1D1E1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należnościXX
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXX
B5powyżej 5 latXX
B6z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalneXXX
C12z. w tym: złoteXXXX
C52e. w tym: euroXXXX
C7z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowejXXXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXXXX
D3z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
D5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXX
E1powyżej 2 latX
E53z. ZłoteXXX
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
F5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
G1powyżej 2 latXXXX
G53e. EuroXXX
H1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
H5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
I1powyżej 2 latXXXX
I53x. Pozostałe walutyXXXX
J1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXX
J5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
K1powyżej 2 latXXXX
K54. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoXXXX
L15. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXXXX
L2notowaneXXXX
L3nienotowaneXXXX
L4pozostałeXXXX

TR014

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - AKTYWA CZ. II

(dane miesięczne)

informacja w okresie .................. w tys. zł
Instytucje niemonetarne
Pozostałe sektory
OgółemFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne
OgółemKredyty i pożyczki na cele konsumpcyjneKredyty na nieruchomości mieszkaniowePozostałe kredyty i pożyczki
A1B1C1D1E1F1G1H1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należnościX
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXX
B5powyżej 5 latXX
B6z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalneXXXXXX
C12z. w tym: złoteX
C2w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C3w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C4w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
C52e. w tym: euroX
C6w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącymXXXXXX
C7w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowaneXXXXXX
C8w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowaneXXXXXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXXXXXXXX
D3z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
D5powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXXXX
E1powyżej 2 latXXX
E53z. ZłoteXXXXXXX
G53e. EuroXXXXXXX
I53x. Pozostałe walutyXXXXXXX
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXXXXX
L25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXXXX
L3notowaneXXXXXXX
L4nienotowaneXXXXXXX
L5pozostałeXXXXXXX
Informacja uzupełniająca:
M1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnychXXXXXXX
M5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
N1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXXXXX
N5powyżej 5 latXXXXXXX
O1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznymXXXX
O5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXXX
P1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXXXXX
P5powyżej 5 latXXXXXXX
Q1w tym: złoteXXXX
Q5w tym: euroXXXX
R1z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjneXXXXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR015

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO

(dane miesięczne)

informacja w okresie ..................... w tys. zł
OgółemInstytucje krajów reszty świataPozycje nieklasyfikowane sektorowo
BankiInstytucje niebankowe
Instytucje rządowe i samorządowePozostałe sektory
A1B1C1D1E1
AKTYWA
D12. Kredyty, pożyczki i inne należnościX
E1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
F1powyżej 1 rokuXXXX
G13. Dłużne papiery wartościoweX
G2z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
G4powyżej 1 rokuXXXX
G5w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
G63z. ZłoteXXXX
G7do 1 roku włącznieXXXX
G8powyżej 1 rokuXXXX
H13e. EuroXXXX
H2do 1 roku włącznieXXXX
H3powyżej 1 rokuXXXX
H44. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoXXXX
H54A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXX
I25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXXXX
I3notowaneXXXX
I4nienotowaneXXXX
I5pozostałeXXXX
PASYWA
J112. Kapitał i rezerwyXXXX
K113. Pozostałe pasywaXXXX

M0004

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.I

stan na dzień ......... w tys. zł
Stan zadłużenia
PLNEURinne waluty
A1B1C1
A11. Instrumenty dłużne razem
B11.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1Pozostałe instytucje sektora finansowego
D1w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
E1Przedsiębiorstwa
F1Instytucje samorządowe
G11.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1Pozostałe instytucje sektora finansowego
I1w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
J1Przedsiębiorstwa
K1Instytucje samorządowe
L11.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz. 1.2)
M1Pozostałe instytucje sektora finansowego
N1w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
O1Przedsiębiorstwa
P1Instytucje samorządowe
Informacja uzupełniająca:
R1Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0005

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.II

informacja w okresie ................ w tys. zł
Liczba nowych

emisji

Nowe emisje w miesiącu
PLNEURinne waluty
A1B1C1D1
A11. Instrumenty dłużne razem
B11.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1Pozostałe instytucje sektora finansowego
D1w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
E1Przedsiębiorstwa
F1Instytucje samorządowe
G11.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1Pozostałe instytucje sektora finansowego
I1w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
J1Przedsiębiorstwa
K1Instytucje samorządowe
Informacja uzupełniająca:
L1Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0006

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.III

informacja w okresie .............. w tys. zł
Wykup w miesiącuEmisje netto w miesiącu
PLNEURinne walutyPLNEURinne waluty
A1B1C1D1E1F1
A11. Instrumenty dłużne razem
B11.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1Pozostałe instytucje sektora finansowego
D1w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
E1Przedsiębiorstwa
F1Instytucje samorządowe
G11.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1Pozostałe instytucje sektora finansowego
I1w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
J1Przedsiębiorstwa
K1Instytucje samorządowe
Informacja uzupełniająca:
L1Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0007

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

(stan kont depozytowych)

stan na dzień .................... w tys. zł
TYP INWESTORABankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieBankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 1 rokuObligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieObligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 rokuListy zastawneObligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieObligacje komunalne z terminem pierwotnym powyżej 1 rokuInne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieInne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
A1B1C1D1E1F1G1H1I1
A1Razem
B11. Instytucje krajowe
C1Monetarne instytucje finansowe
D1w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1Instytucje ubezpieczeniowe
F1Fundusze emerytalne
G1Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1)
H1w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
I1Pomocnicze instytucje finansowe
J1Przedsiębiorstwa
K1Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
L1Instytucje rządowe szczebla centralnego
M1Fundusze ubezpieczeń społecznych
N1Instytucje samorządowe
O12. Instytucje krajów UGiW
P13. Instytucje krajów reszty świata

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

)

M0010

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

informacja w okresie ................. w tys. zł
REPOREVERSE REPO
Bony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużneBony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A11. Instytucje krajowe
B1Monetarne instytucje finansowe
C1w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1Instytucje ubezpieczenioweXX
E1Fundusze emerytalneXX
F1Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansowe
G1w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoXX
H1PrzedsiębiorstwaXX
I1Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychXX
J1Instytucje rządowe i samorządoweXX
K12. Instytucje krajów UGiW i reszty świataXX
L1Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2
M1O/N
M3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1inne jednodniowe (T/N, S/N)
N3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1powyżej 1 rokuXXXX
T3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznychXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0011

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH

SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA

informacja w okresie ................. w tys. zł
SELL-BUY-BACKBUY-SELL-BACK
Bony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużneBony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A11. Instytucje krajowe
B1Monetarne instytucje finansowe
C1w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1Instytucje ubezpieczenioweXX
E1Fundusze emerytalneXX
F1Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego1) i pomocnicze instytucje finansoweXX
G1w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoXX
H1PrzedsiębiorstwaXX
I1Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychXX
J1Instytucje rządowe i samorządoweXX
K12. Instytucje krajów UGiW i reszty świataXX
L1Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK
M1O/N
M3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1inne jednodniowe (TN, SN)
N3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1powyżej 1 rokuXXXX
T3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznychXXXX

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

ID001

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

NIEREZYDENT

stan na dzień ................. w tys. zł

ZŁOTEDEWIZYRAZEM
A1B1C1
C11. Wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego
E2- do 2 lat
F1- 2 lata i powyżej
G12. Wobec międzynarodowych organizacji finansowych
I2- do 2 lat
J1- 2 lata i powyżej
K13. Wobec instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych; funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego1) oraz pomocniczych instytucji finansowych
M2- do 2 lat
N1- 2 lata i powyżej
O14. Wobec jednostek sektora niefinansowego
Q2- do 2 lat
R1- 2 lata i powyżej
S15. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
U2- do 2 lat
W1- 2 lata i powyżej

1) oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

ID002

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.I)

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

stan na dzień ................. w tys. zł
REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1
A11. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)
C2- do 2 lat
D1- 2 lata i powyżej
D2w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

D3- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
E12. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek1)
G2- do 2 lat
H1- 2 lata i powyżej
H2w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

H3- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
Informacja uzupełniająca:
I1- z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnegoXX
J1w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat

XX
K1- z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacjiXX

1) dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

SEK01

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI1) OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH

(dane miesięczne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
Instytucje niemonetarne
Instytucje rządowe i samorządowePozostałe sektory
OgółemInstytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznychFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego2) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
A1B1C1D1E1F1
A11. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciemXXXXXX
B1a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego
C1w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
D1b) z udziałem innych podmiotów
E12. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności1) nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem - ogółem
F13. Należności1) zsekurytyzowane nie spisane z bilansu - ogółem
G1w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW

1) pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

2) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK02

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI1) OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW ORAZ RESZTY ŚWIATA

(dane miesięczne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
Instytucje niemonetarne krajów UGWInstytucje krajów reszty świata
Instytucje rządowe i samorządowePozostałe sektory
OgółemInstytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznychFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego2) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
A1B1C1D1E1F1G1
A11. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciemXXXXXXX
B1a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego
C1w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
D1b) z udziałem innych podmiotów
E12. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności1) nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem - ogółem
F13. Należności1) zsekurytyzowane nie spisane z bilansu - ogółem
G1w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW

1) pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13

2) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK03

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI1) OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH

(dane kwartalne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
Instytucje niemonetarne
Instytucje rządowe i samorządowePozostałe sektory
OgółemInstytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznychFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego2) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwa
A1B1C1D1E1
A11. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnegoXXXXX
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
D1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
E1powyżej 5 latXXXX
F1w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGWXXXXX
G1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
H1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
I1powyżej 5 latXXXX
J12. Należności1) zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyinego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem
L1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
M1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
N1powyżej 5 latXXXX
O1w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
P1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
R1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
S1powyżej 5 latXXXX

1) pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

2) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK05

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI1) OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW - CZĘŚĆ I

(dane kwartalne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
Instytucje niemonetarne
Instytucje rządowe i samorządowePozostałe sektory
OgółemInstytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznychFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego2) i pomocnicze instytucje finansoweInstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalnePrzedsiębiorstwa
A1B1C1D1E1
A11. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnegoXXXXX
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
D1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
E1powyżej 5 latXXXX
F1w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGWXXXXX
G1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
H1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
I1powyżej 5 latXXXX
J12. Należności1) zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem
L1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
M1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
N1powyżej 5 latXXXX
O1w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
P1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXX
R1powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXX
S1powyżej 5 latXXXX

1) pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13

2) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

ZAŁĄCZNIK Nr  2

EBC18

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ................... w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 1 Instytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalneFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 2 Instytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
B5powyżej 5 lat
C12z. w tym: złote
C52e. w tym: euro
Informacja uzupełniająca:
L1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnymXXXXXX
L2z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXX
L3powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXXXX
L4powyżej 5 latXXXXXX
M1z pozycji 2: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartneremXXXXXX
EBC19

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ................. w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 3 Instytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalneFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 4 Instytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A19. Depozyty i inne zobowiązania
A5w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
B19z. złote
C19.1z. bieżące
C3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
C59.2z. terminowe z terminem pierwotnym
D1do 1 roku włącznie
D5powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
E1powyżej 2 lat
E59.3z. z terminem wypowiedzenia
F1do 3 miesięcy włącznie
F5powyżej 3 miesięcy
G19.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupu
G59e. euro
H19.1e. bieżące
H3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
H59.2e. terminowe z terminem pierwotnym
I1do 1 roku włącznie
I5powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
J1powyżej 2 lat
J59.3e. z terminem wypowiedzenia
K1do 3 miesięcy włącznie
K5powyżej 3 miesięcy
L19.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupu
L59x. pozostałe waluty
M19.1x. bieżące
M3w tym depozyty bieżące rozliczenioweXXXXXXXX
M59.2x. terminowe z terminem pierwotnym
N1do 1 roku włącznie
N5powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
O1powyżej 2 lat
O59.3x. z terminem wypowiedzenia
P1do 3 miesięcy włącznie
P5powyżej 3 miesięcy
Q19.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupu
Informacja uzupełniająca:
T1z pozycji 9.4z: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartneremXXXXXX
T2z pozycji 9.4e: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartneremXXXXXX
T3z pozycji 9.4x: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartneremXXXXXX
EBC26

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - AKTYWA

(dane kwartalne)

stan na dzień ......................... w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i WalutowejInstytucje krajów reszty świata
Monetarne instytucje finansowe (MIF)Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 5 Monetarne instytucje finansowe (MIF)Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 6 Instytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalne
A1B1C1D1E1F1G1H111
A13. Dłużne papiery wartościoweXX
B1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
C1powyżej 1 rokuXX
D13z. ZłoteXXXXXXXX
D2do 1 roku włącznieXXXXXXXX
D3powyżej 1 rokuXXXXXXXX
D43e. EuroXXXXXXXX
D5do 1 roku włącznieXXXXXXXX
D6powyżej 1 rokuXXXXXXXX
E25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyX
F1notowaneX
G1nienotowaneX
H1pozostałeX
EBC34

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część IV

(dane kwartalne)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1

stan na dzień ............ w tys. zł
Pozostałe kraje
BGCZHRHULTROInne 7
A1B1C1D1E1F1G1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2instytucjom rządowym i samorządowymXXXXXXX
C3funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnegoXXXXXXX
C4pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym 8 XXXXXXX
C5instytucjom ubezpieczeniowymXXXXXXX
C6funduszom emerytalnymXXXXXXX
C7przedsiębiorstwomXXXXXXX
C8gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnymXXXXXXX
D13. Dłużne papiery wartościowe
E1a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1powyżej 2 lat
I1b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L19. Depozyty i inne zobowiązania
M1a. monetarnych instytucji finansowych
N1b. instytucji niemonetarnych
N2instytucji rządowych i samorządowychXXXXXXX
N3funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXXXXX
N4pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych 9 XXXXXXX
N5instytucji ubezpieczeniowchXXXXXXX
N6funduszy emerytalnychXXXXXXX
N7przedsiębiorstwXXXXXXX
N8gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnychXXXXXXX
TR016

STATYSTYKA TRANSAKCJI - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

(dane miesięczne)

informacja w okresie ................ w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 10 Instytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalneFundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe 11 Instytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
B1powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
B5powyżej 5 lat
C12z. w tym: złote
C52e. w tym: euro
D13. Dłużne papiery wartościoweX
D5z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieX
E1z terminem pierwotnym powyżej 1 rokuX
K15. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziałyXX
K2notowaneXX
K3nienotowaneXX
K4pozostałeXX
Informacja uzupełniająca:
L1z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnymXXXXXX
L2z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXXXXXX
L3powyżej 1 roku do 5 lat włącznieXXXXXX
L4powyżej 5 latXXXXXX
TR017

STATYSTYKA TRANSAKCJI - POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE

(dane miesięczne)

informacja w okresie .................. w tys. zł
Instytucje krajoweInstytucje krajów Unii Gospodarczej i WalutowejInstytucje krajów Reszty Świata
A1B1C1
A17. Pozostałe aktywaXXX
A5pochodne instrumenty finansowe
B1z monetarnymi instytucjami finansowymiX
B5z instytucjami niemonetarnymiX
C113. Pozostałe pasywaXXX
C5pochodne instrumenty finansowe
D1z monetarnymi instytucjami finansowymiX
D5z instytucjami niemonetarnymiX

ZAŁĄCZNIK Nr  3

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III

(dane kwartalne)
stan na dzień ............ w tys. zł
Kraje członkowskie UGW (cz.III)Wybrane instytucje UE
CYMTSKEELVLTEBIEMS
A1B1C1D1E1F1G1H1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należnościXX
B1a. udzielone monetarnym instytucjom finansowymXX
C1b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2instytucjom rządowym i samorządowymXX
C3funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnegoXX
C4pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym 12
C5instytucjom ubezpieczeniowymXX
C6funduszom emerytalnymXX
C7przedsiębiorstwomXX
C8gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnymXX
D13. Dłużne papiery wartościoweXX
E1a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansoweXX
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieXX
G1powyżej 1 roku do 2 lat włącznieXX
H1powyżej 2 latXX
I1b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoXX
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXX
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L19. Depozyty i inne zobowiązaniaXX
M1a. monetarnych instytucji finansowychXX
N1b. instytucji niemonetarnych
N2instytucji rządowych i samorządowychXX
N3funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXX
N4pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych 13
N5instytucji ubezpieczeniowchXX
N6funduszy emerytalnychXX
N7przedsiębiorstwXX
N8gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnychXX

EBC34

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część IV

(dane kwartalne)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1

stan na dzień ............ w tys. zł
Pozostałe kraje
BGCZHRHUROInne 14
A1B1C1D1F1G1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2instytucjom rządowym i samorządowymXXXXXX
C3funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnegoXXXXXX
C4pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym 15 XXXXXX
C5instytucjom ubezpieczeniowymXXXXXX
C6funduszom emerytalnymXXXXXX
C7przedsiębiorstwomXXXXXX
C8gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnymXXXXXX
D13. Dłużne papiery wartościowe
E1a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1powyżej 2 lat
I1b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J24A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K25. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L19. Depozyty i inne zobowiązania
M1a. monetarnych instytucji finansowych
N1b. instytucji niemonetarnych
N2instytucji rządowych i samorządowychXXXXXX
N3funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoXXXXXX
N4pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych 16 XXXXXX
N5instytucji ubezpieczeniowchXXXXXX
N6funduszy emerytalnychXXXXXX
N7przedsiębiorstwXXXXXX
N8gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnychXXXXXX

ZAŁĄCZNIK Nr  4

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. I

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

1.FBBilansÖÖÖÖÖÖ
2.FRRachunek zysków i stratÖÖÖÖÖÖ
3.FBN001Kasa i operacje z bankami centralnymiÖÖÖÖÖÖ
4.FBN001_1Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającymÖÖÖ---
5.FBN002AAktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajówÖÖÖÖÖÖ
6.FBN002BAktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotuÖÖÖÖÖÖ
7.FBN003Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnejÖÖÖÖÖÖ
8.FBN004AInstrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje stopy procentowejÖÖÖÖÖÖ
9.FBN004BInstrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje walutowe (FX)ÖÖÖÖÖÖ
10.FBN004CInstrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymÖÖÖÖÖÖ
11.FBN005Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężneÖÖÖÖÖÖ
12.FBN006Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)-ÖÖ-ÖÖ
13.FBN007Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży-ÖÖ-ÖÖ
14.FBN008_1Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - instrumenty dłużne-ÖÖ-ÖÖ
15.FBN008_2Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki-ÖÖ-ÖÖ
16.FBN008_3Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych-ÖÖ-ÖÖ
17.FBN009A_1Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - instrumenty dłużne (według rodzajów) - podział wg terminów pierwotnych, banki i oddziały instytucji kredytowychÖÖÖÖÖÖ
18.FBN009A_2Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - instrumenty dłużne - podział wg terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowegoÖÖÖÖÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. II

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

19.FBN009A_3Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory)ÖÖÖÖÖÖ
20.FBN009BInstrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) - struktura instrumentów kapitałowych, wartość bilansowaÖÖÖÖÖÖ
21.FBN009B_1Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) - struktura instrumentów kapitałowych, wartość według ceny nabyciaÖÖÖÖÖÖ
22.FBN009CInstrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele) - informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnychÖÖÖÖÖÖ
23.FBN010A_1Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel A)ÖÖÖÖÖÖ
24.FBN010A_2Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel B)ÖÖÖÖÖÖ
25.FBN010B_1Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel A)ÖÖÖÖÖÖ
26.FBN010B_2Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (portfel A)ÖÖÖÖÖÖ
27.FBN010B_3Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel B)ÖÖÖÖÖÖ
28.FBN010B_4Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy (portfel B)ÖÖÖÖÖÖ
29.FBN010C_1Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel A)ÖÖÖÖÖÖ
30.FBN010C_2Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)ÖÖÖÖÖÖ
31.FBN012Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)-ÖÖ-ÖÖ
32.FBN013Kredyty objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)-ÖÖ-ÖÖ
33.FBN014AWartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor finansowyÖÖÖÖÖÖ
34.FBN014B_1Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomościÖÖÖÖÖÖ
35.FBN014B_2Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor niefinansowyÖÖÖÖÖÖ
36.FBN014CWartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowychÖÖÖÖÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. III

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu....., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

37.FBN015Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) - wartość nominalna-ÖÖ-ÖÖ
38.FBN016AKredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) - według lat zaangażowania banku - wartość nominalna-ÖÖ-ÖÖ
39.FBN016BKredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) - według terminów zapadalności - wartość nominalna-ÖÖ-ÖÖ
40.FBN017_1Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel A)ÖÖÖÖÖÖ
41.FBN017_2Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel B)ÖÖÖÖÖÖ
42.FBN018APozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - banki i oddziały instytucji kredytowychÖÖÖÖÖÖ
43.FBN018BR_1Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)ÖÖÖÖÖÖ
44.FBN018BR_2Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)ÖÖÖÖÖÖ
45.FBN018BNR_1Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent)ÖÖÖÖÖÖ
46.FBN018BNR_2Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent)ÖÖÖÖÖÖ
47.FBN018CR_1Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent)ÖÖÖÖÖÖ
48.FBN018CR_2Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - sektor niefinansowy (rezydent)ÖÖÖÖÖÖ
49.FBN018CNR_1Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierezydent)ÖÖÖÖÖÖ
50.FBN018CNR_2Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (nierezydent)ÖÖÖÖÖÖ
51.FBN019_1Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie----ÖÖ
52.FBN019_2Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość nominalna oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo----ÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. IV

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

53.FBN019_3Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - monetarne instytucje finansowe----ÖÖ
54.FBN019_4Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie----ÖÖ
55.FBN019_5Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń - monetarne instytucje finansowe----ÖÖ
56.FBN019_6Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń----ÖÖ
57.FBN019_7Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe----ÖÖ
58.FBN019_8Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwana, wartość zabezpieczeń - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe----ÖÖ
59.FBN020_1Terminowość obsługi - kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B - wartość bilansowa brutto - kredyty dla rolnictwa-ÖÖ-ÖÖ
60.FBN020_2Terminowość obsługi -kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B - wartość bilansowa brutto-ÖÖ-ÖÖ
61.FBN021_1Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe-ÖÖ---
62.FBN021_2Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych-ÖÖ---
63.FBN021_3Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe-ÖÖ---
64.FBN021_4Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe-ÖÖ---
65.FBN021_5Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych - monetarne instytucje finansowe-ÖÖ---

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. V

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MK RMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

66.FBN021_6Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych-ÖÖ---
67.FBN021_7Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe - monetarne instytucje finansowe-ÖÖ---
68.FBN021_8Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe-ÖÖ---
69.FBN022ADodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa bruttoÖÖÖÖÖÖ
70.FBN022BDodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym) - wartość nominalnaÖÖÖÖÖÖ
71.FBN023Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny--Ö--Ö
72.FBN024Nieruchomości inwestycyjne--Ö--Ö
73.FBN025Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne--Ö--Ö
74.FBN026AInwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych na podstawie ustawy - Prawo bankowe oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych-ÖÖ-ÖÖ
75.FBN026BInwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - podmioty blisko powiązane na podstawie ustawy - Prawo bankowe-ÖÖ-ÖÖ
76.FBN026CInwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji-ÖÖ--Ö
77.FBN026DInwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności-ÖÖ--Ö
78.FBN026EInwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach-ÖÖ--Ö
79.FBN027Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania-ÖÖ-ÖÖ
80.FBN028Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z taką grupą aktywów-ÖÖ--Ö
81.FBN029A_1Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania- depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowychÖÖÖÖÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VI

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

82.FBN029B_1Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowegoÖÖÖÖÖÖ
83.FBN029B_2Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - zobowiązania (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowegoÖÖÖÖÖÖ
84.FBN029B_3Kredyty - wartość bilansowa (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowegoÖÖÖÖÖÖ
85.FBN029C_1Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowychÖÖÖÖÖÖ
86.FBN029C_2Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowychÖÖÖÖÖÖ
87.FBN029DDepozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowychÖÖÖÖÖÖ
88.FBN030_1Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg rodzajów - wartość nominalna)ÖÖÖÖÖÖ
89.FBN030_2Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg terminów pierwotnych - wartość nominalna)ÖÖÖÖÖÖ
90.FBN031AAktywa podporządkowane - pożyczki i obligacje podporządkowaneÖÖÖÖÖÖ
91.FBN031BZobowiązania podporządkowane - zobowiązania i obligacje podporządkowaneÖÖÖÖÖÖ
92.FBN032Rezerwy-ÖÖ-ÖÖ
93.FBN033_1Należności z tytułu leasingu i factoringu - należności niezapadłe-ÖÖ-ÖÖ
94.FBN033_2Należności z tytułu leasingu i factoringu - należności zapadłe-ÖÖ-ÖÖ
95.FBN034AUmowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa (przenoszący) - umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze-ÖÖ-ÖÖ
96.FBN034BUmowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa - wg sektorów-ÖÖ-ÖÖ
97.FBN034CUmowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa (otrzymujący)-ÖÖ-ÖÖ
98.FBN034EUmowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - przychody i koszty odsetkowe-ÖÖ-ÖÖ
99.FBN035NRInformacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) - nierezydentÖÖÖÖÖÖ
100.FBN035RInformacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) - rezydentÖÖÖÖÖÖ
101.FRN001APrzychody z tytułu odsetek - sektor finansowy (od portfela B)-ÖÖ-ÖÖ
102.FRN001BPrzychody z tytułu odsetek - sektor finansowy - nierezydent (od portfela B)-ÖÖ-ÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VII

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

103.FRN001C_1Przychody z tytułu odsetek - kredyty na nieruchomości - sektor niefinansowy (od portfela B)-ÖÖ-ÖÖ
104.FRN001C_2Przychody z tytułu odsetek - kredyty samochodowe - sektor niefinansowy (od portfela B)-ÖÖ-ÖÖ
105.FRN001C_3Przychody z tytułu odsetek - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki - sektor niefinansowy (od portfela B)-ÖÖ-ÖÖ
106.FRN001DPrzychody z tytułu odsetek - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki - sektor instytucji rządowych i samorządowych (od portfela B)-ÖÖ-ÖÖ
107.FRN001EPrzychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych-ÖÖ-ÖÖ
108.FRN001FPrzychody z tytułu odsetek - pozostałe-ÖÖ-ÖÖ
109.FRN002AKoszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań - sektor niefinansowy-ÖÖ-ÖÖ
110.FRN002A_2Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych-ÖÖ-ÖÖ
111.FRN002BKoszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy - nierezydent-ÖÖ-ÖÖ
112.FRN002DKoszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe-ÖÖ-ÖÖ
113.FRN002FKoszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu-ÖÖ-ÖÖ
114.FRN003APrzychody i koszty z tytułu opłat i prowizji-ÖÖ-ÖÖ
115.FRN003BPrzychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów-ÖÖ-ÖÖ
116.FRN003CPrzychody z tytułu dywidend-ÖÖ-ÖÖ
117.FRN004Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)-ÖÖ-ÖÖ
118.FRN004_1Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) - instrumenty dłużne-ÖÖ-ÖÖ
119.FRN005Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń-ÖÖ-ÖÖ
120.FRN006Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży-ÖÖ-ÖÖ
121.FRN007Pozostałe przychody i koszty operacyjne-ÖÖ-ÖÖ
122.FRN008Koszty pracownicze-ÖÖ-ÖÖ
123.FRN009Koszty ogólnego zarządu-ÖÖ-ÖÖ
124.FRN010Zysk (strata) z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)-ÖÖ-ÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VIII

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

125.FRN011Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników--Ö--Ö
126.FRN012AOdpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości-ÖÖ-ÖÖ
127.FRN012A_1Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości-ÖÖ-ÖÖ
128.FRN012BTabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych-ÖÖ-ÖÖ
129.FRN012CInformacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - zabezpieczenia-ÖÖ-ÖÖ
130.FRN012DInformacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości-ÖÖ-ÖÖ
131.FRN013AWynik z tytułu utraty wartości - wszystkie sektory-ÖÖ-ÖÖ
132.FRN013BWynik z tytułu utraty wartości - instrumenty kapitałowe i dłużne-ÖÖ-ÖÖ
133.FPRachunek przepływów pieniężnych--Ö--Ö
134.FKZestawienie zmian w kapitale własnym--Ö--Ö
135.FIN001DPodmioty powiązane - transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową--Ö--Ö
136.FIN002AZobowiązania pozabilansowe - udzieloneÖÖÖÖÖÖ
137.FIN002BZobowiązania pozabilansowe - otrzymaneÖÖÖÖÖÖ
138.FIN002CZobowiązania pozabilansowe - pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane-ÖÖ-ÖÖ
139.FIN002DZobowiązania pozabilansowe udzielone - według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej-ÖÖ---
140.FIN002EZobowiązania pozabilansowe udzielone - według wartości nominalnej----ÖÖ
141.FIN003AAktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrukturyzacyjne-ÖÖ-ÖÖ
142.FIN003BAktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna -środki pomocowe otrzymane przez bank-ÖÖ-ÖÖ
143.FIN003CAktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - przychody i koszty od środków pomocowych-ÖÖ-ÖÖ
144.FIN004AAktywa przychodowe i nieprzychodoweÖÖÖÖÖÖ
145.FIN004BPasywa kosztowe i niekosztoweÖÖÖÖÖÖ
146.FIN005_1Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna)ÖÖÖÖÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. IX

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

147.FIN005_2Aktywa i pasywa według terminów zapadalnościÖÖÖÖÖÖ
148.FIN006Indywidualne konta emerytalne-ÖÖ-ÖÖ
149.FIN007Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznychÖÖÖÖÖÖ
150.FIN008APortfel kredytowy w banku hipotecznym według podmiotów - wartość bilansowa brutto-ÖÖ-ÖÖ
151.FIN008BPortfel kredytowy w banku hipotecznym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto-ÖÖ-ÖÖ
152.FIN008CPortfel kredytowy w banku hipotecznym według terminów zapadalności - wartość bilansowa brutto-ÖÖ-ÖÖ
153.FIN008DPortfel kredytowy w banku hipotecznym - wartość bilansowa brutto - wyemitowane listy zastawne-ÖÖ-ÖÖ
154.FIN009Bilans oddziału banku w kraju UE-ÖÖ-ÖÖ
155.FIN009_1Bilans oddziału banku w kraju UE - kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów-ÖÖ-ÖÖ
156.FIN010Rachunek wyników oddziału w kraju UE-ÖÖ-ÖÖ
157.FIN011Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej-ÖÖ-ÖÖ
158.FIN012Rachunek wyników kasy mieszkaniowej--Ö--Ö
159.FIN013AOdpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej--Ö--Ö
160.FIN013A_1Bilans kasy mieszkaniowej - aktywa kasy mieszkaniowej--Ö--Ö
161.FIN013BBilans kasy mieszkaniowej - pasywa, pożyczki z KFM--Ö--Ö
162.FIN013B_1Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa kasy mieszkaniowej--Ö--Ö
163.FIN014A_1Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności terminowe od sektora finansowego i niefinansowego--Ö--Ö
164.FIN014A_2Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności bieżące od sektora finansowego i niefinansowego--Ö--Ö
165.FIN014B_1Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy pierwotne--Ö--Ö
166.FIN014B_2Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy zapadalności--Ö--Ö
167.FIN014CInformacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych--Ö--Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. X

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

168.FIN015_1Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania bieżące--Ö--Ö
169.FIN015_2Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania terminowe--Ö--Ö
170.FIN016B_1Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty dłużne-ÖÖ-ÖÖ
171.FIN016B_2Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty kapitałowe-ÖÖ-ÖÖ
172.FIN017Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych--Ö--Ö
173.FIN018Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowaniaÖÖÖÖÖÖ
174.FIN019Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowaniaÖÖÖÖÖÖ
175.FIN020Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkoweÖÖÖÖÖÖ
176.FIN021Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLNÖÖÖÖÖÖ
177.FIN022Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej do 200 mln PLNÖÖÖÖÖÖ
178.FIN023Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLNÖÖÖÖÖÖ
179.FIN024Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mln PLNÖÖÖÖÖÖ
180.FIN025Ryzyko rynkowe - dzienne otwarte pozycje walutoweÖÖÖÖÖÖ
181.FIN026BLokaty miedzybankowe jednodniowe (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
182.FIN026CLokaty miedzybankowe powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
183.FIN026DLokaty miedzybankowe powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
184.FIN026ELokaty miedzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
185.FIN026FLokaty miedzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
186.FIN026GLokaty miedzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. XI

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksrMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)MKRMKR
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

187.FIN026HKredyty miedzybankowe do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
188.FIN026IKredyty miedzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
189.FIN026JKredyty miedzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
190.FIN026KKredyty miedzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)ÖÖÖÖÖÖ
191.FIN027Zaangażowanie według poszczególnych krajów-ÖÖ-ÖÖ
192.FIN028Struktura walutowaÖÖÖÖÖÖ
193.FID001Dane ogólne o bankuÖÖÖÖÖÖ
194.FID002Dane ogólne o banku - Informacje o radzie bankuÖÖÖÖÖÖ
195.FID003Dane ogólne o banku - Informacje o kierownictwie bankuÖÖÖÖÖÖ
196.FID004Dane ogólne o banku - kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje/udziały i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/SpółdzielniÖÖÖÖÖÖ
197.FID005Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanieÖÖÖÖÖÖ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

............................. ............................

numer banku nazwa banku

OPS_PLN

Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ...............................
SektorKategoriaTermin pierwotnynrNaliczone odsetki w tys. PLNŚredniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)
Depozyty w PLNgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychbieżące1
z terminem pierwotnymdo 2 lat włącznie2
powyżej 2 lat3
przedsiębiorstwabieżące4
z terminem pierwotnymdo 2 lat włącznie5
powyżej 2 lat6
Operacje z przyrzeczeniem odkupu7
Kredyty w PLNgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychodnawialne i w rachunku bieżącym8
z tytułu kart kredytowychoprocentowane9
nieoprocentowane10X
na cele konsumpcyjnedo 1 roku włącznie11
pow. 1 roku do 5 lat włącznie12
powyżej 5 lat13
na nieruchomości mieszkaniowedo 1 roku włącznie14
pow. 1 roku do 5 lat włącznie15
powyżej 5 lat16
na inne celedo 1 roku włącznie17
pow. 1 roku do 5 lat włącznie18
powyżej 5 lat19
przedsiębiorstwaodnawialne i w rachunku bieżącym20
z tytułu kart kredytowychoprocentowane21
nieoprocentowane22X
termin pierwotnydo 1 roku włącznie23
pow. 1 roku do 5 lat włącznie24
powyżej 5 lat25
Sporządził: ..............................................

Telefon: ..............................................

E-mail: ..............................................

Osoba upoważniona: ..............................................

Data sporządzenia: ..............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPS_PLN2

Stopy procentowe - statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku

(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): ...........................
SektorTermin pierwotnyTermin zapadalnościTermin przeszacowanianrNaliczone odsetki w tys. PLNŚredniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)
Kredyty w PLNgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychpowyżej 1 roku1
powyżej 1 rokudo 1 roku2
powyżej 1 rokupowyżej 1 rokuw ciągu najbliższych 12 mies.3
powyżej 2 lat4
powyżej 2 latdo 2 lat5
powyżej 2 latpowyżej 2 latw ciągu najbliższych 24 mies.6
przedsiębiorstwapowyżej 1 roku7
powyżej 1 rokudo 1 roku8
powyżej 1 rokupowyżej 1 rokuw ciągu najbliższych 12 mies.9
powyżej 2 lat10
powyżej 2 latdo 2 lat11
powyżej 2 latpowyżej 2 latw ciągu najbliższych 24 mies.12

Sporządził: .........................................

Telefon: .........................................

E-mail: .........................................

Osoba upoważniona: .........................................

Data sporządzenia: .........................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_PLN

Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN

(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): ..........................
SektorKategoriaTermin pierwotny/przeszacowanianrWysokość oprocentowania w %Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)
Depozyty w PLNgospodarstwa domowe

i instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

z terminem pierwotnymdo 1 miesiąca włącznie1
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie2
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie3
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie4
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie5
powyżej 2 lat6
przedsiębiorstwaz terminem pierwotnymdo 1 miesiąca włącznie7
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie8
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie9
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie10
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie11
powyżej 2 lat12
Operacje z przyrzeczeniem odkupu13
Kredyty w PLNgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychna cele konsumpcyjnestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie14
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie15
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie16
stopa stała powyżej 5 lat17
w tym zabezpieczonestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie18
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie19
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie20
stopa stała powyżej 5 lat21
rzeczywista stopa procentowa22X
na nieruchomości mieszkaniowestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie23
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie24
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie25
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie26
stopa stała powyżej 10 lat27
w tym zabezpieczonestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie28
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie29
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie30
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie31
stopa stała powyżej 10 lat32
rzeczywista stopa procentowa33X
dla przedsiębiorców indywidualnychstopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie34
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie35
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie36
stopa stała powyżej 5 lat37
pozostałestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie38
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie39
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie40
stopa stała powyżej 5 lat41
przedsiębiorstwaumowy o wartości do 1 miliona

PLN

włącznie

stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku42
stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie43
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie44
stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie45
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie46
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie47
stopa stała powyżej 10 lat48
umowy o wartości od 1 do 4 milionów

PLN

włącznie

stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku49
stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie50
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie51
stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie52
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie53
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie54
stopa stała powyżej 10 lat55
umowy o wartości powyżej 4 milionów

PLN

stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku56
stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie57
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie58
stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie59
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie60
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie61
stopa stała powyżej 10 lat62
w tym zabezpieczoneumowy o wartości do 1 miliona

PLN

włącznie

stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku63
stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie64
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie65
stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie66
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie67
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie68
stopa stała powyżej 10 lat69
umowy o wartości

od 1 do 4 milionów

PLN

włącznie

stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku70
stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie71
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie72
stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie73
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie74
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie75
stopa stała powyżej 10 lat76
stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku77
umowy o wartości powyżej 4 milionów

PLN

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie78
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie79
stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie80
stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie81
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie82
stopa stała powyżej 10 lat83

Sporządził: ....................................................

Telefon: ....................................................

E-mail: ....................................................

Osoba upoważniona: ....................................................

Data sporządzenia: ....................................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_PLN2

Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych

(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): ...............................
SektorKategoriaTermin przeszacowanianrWysokość oprocentowania w %Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)Liczba umów
Kredyty w PLNgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychna cele konsumpcyjneogółem1
na nieruchomości mieszkanioweogółem2
na inne celeogółem3
przedsiębiorstwaogółemogółem4

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPS_EUR

Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR

(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): ...........................................
SektorKategorianrNaliczone odsetki w tys. EURŚredniomiesięczna wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)
Depozyty w EURgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychrachunki bieżące1
przedsiębiorstwarachunki bieżące2
Kredyty w EURgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychodnawialne i w rachunku bieżącym3
przedsiębiorstwaodnawialne i w rachunku bieżącym4

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_EUR

Dane o oprocentowaniu nowych umów w EUR

(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): ..............................
SektorKategoriaTermin pierwotny/przeszacowanianrWysokość oprocentowania w %Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)
Depozyty w EURgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychz terminem pierwotnymdo 1 miesiąca włącznie1
pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie2
pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie3
pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie4
pow. 1 roku do 2 lat włącznie5
powyżej 2 lat6
przedsiębiorstwaz terminem pierwotnymdo 1 miesiąca włącznie7
pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie8
pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie9
pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie10
pow. 1 roku do 2 lat włącznie11
powyżej 2 lat12
Operacje REPO13
Kredyty w EURgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychna cele konsumpcyjnestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie14
stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie15
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie16
stopa stała powyżej 5 lat17
rzeczywista stopa procentowa18X
na nieruchomości mieszkaniowestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie19
stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie20
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie21
stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie22
stopa stała powyżej 10 lat23
rzeczywista stopa procentowa24X
na inne celestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie25
stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie26
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie27
stopa stała powyżej 5 lat28
przedsiębiorstwao wysokości do 1 miliona EUR włączniestopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie29
stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie30
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie31
stopa stała powyżej 5 lat32
o wysokości powyżej 1 miliona EURstopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie33
stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie34
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie35
stopa stała powyżej 5 lat36

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_EUR2

Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych

(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): ...................
SektorKategoriaTermin przeszacowanianrWysokość oprocentowania

w %

Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)Liczba umów
Kredyty w EURgospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychna cele konsumpcyjneogółem1
na nieruchomości mieszkanioweogółem2
na inne celeogółem3
przedsiębiorstwaogółemogółem4

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_CHF

Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych

(dane miesięczne)
informacje w okresie (mm-rrrr): ..........................
SektorKategoriaTermin przeszacowanianrWysokość oprocentowania w %Wartość umów w tys. CHF (bez odsetek)Liczba umów
Kredyty w CHFGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychna nieruchomości mieszkanioweogółem1

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Nazwa i numer Banku

.....................................

RPW1 WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW BANKU, PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO - WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY

Stan na koniec kwartału, w tys. zł
Sektory posiadaczyAkcje notowanePrawa do akcji
AB
Rezydenci01
z tego:Przedsiębiorstwa niefinansowe02
Monetarne instytucje finansowe03
Fundusze inwestycyjne i pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych04
w tym: fundusze inwestycyjne05
Pomocnicze instytucje finansowe06
Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne07
w tym: otwarte fundusze emerytalne08
Instytucje rządowe i samorządowe09
w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego10
Osoby prywatne11
Instytucje niekomercyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych12
Nierezydenci13

Podmiot sprawozdający:  bank powierniczy

 bank prowadzący działalność maklerską (bank krajowy)

 oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego

Sporządził: .................................................. Telefon: ..............................

(imię i nazwisko)

Osoba upoważniona: ..................................................

(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: ..................................................

Termin przekazania: do końca dwudziestego dnia po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA RPW1

Klient to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych na podstawie umowy przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych (bank powierniczy, bank prowadzący działalność maklerską, oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego), przy czym za klienta nie uważa się banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego, oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji. Przez afiliację rozumie się pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez bank prowadzący działalność maklerską, dom maklerski, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddział zagranicznej osoby prawnej.

Akcje notowane i prawa do akcji należące do klientów wycenia się według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Na formularzu należy wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wyemitowała zarówno akcje, które są notowane, jak i akcje, które nie są notowane w obrocie zorganizowanym, należy wykazać jedynie akcje notowane w obrocie zorganizowanym.

Na formularzu RPW1 należy także wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zapisane na rachunkach zbiorczych. Wartość ta powinna być ujęta w wierszu 13 "Nierezydenci".

1 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
2 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
3 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
4 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
5 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
6 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
7 nie obejmuje instytucji krajowych
8 oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek
9 oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek
10 oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek
11 oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek
12 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
13 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
14 nie obejmuje instytucji krajowych
15 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
16 oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek