Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2013.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 429/2013
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Na podstawie art. 71 ust. 4 i 5 oraz art. 141j ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 665, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań (Dz. Urz. KNF z 2013 r. poz. 14) w § 6 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) zaangażowań banku łącznie z zaangażowaniami kapitałowymi, w których stroną zobowiązaną wobec banku jest podmiot zależny od banku, jeśli podmiot taki objęty jest nadzorem skonsolidowanym, któremu podlega ten bank, przy czym zaangażowania niespełniające tego kryterium, niezależnie od tego czy są wyłączone ze stosowania art. 71 ust. 1, 1a, 1b i 1c ustawy - Prawo bankowe, traktuje się jako zaangażowania wobec podmiotu trzeciego;".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.