Zm.: uchwała w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków i wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2010.15.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr 9/2010
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 27 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków i wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 1/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków i wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 2 oraz z 2009 r. Nr 10, poz. 11) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stopa rezerwy obowiązkowej banków od środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, z wyjątkiem środków wymienionych w ust. 2, wynosi 3,5 %".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 31 grudnia 2010 r.