Zm.: uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r. - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.14.100

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 70/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 grudnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się co następuje:
§  1.
W uchwale Nr 2/2004 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 24.888.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przez jednostki naukowe specjalnych urządzeń badawczych w 2004 r.";

2)
w załączniku do uchwały:

Lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1Uniwersytet Warszawski Ośrodek Badań Archeologicznych w NovaeKoszty utrzymania bazy archeologicznej w Novae -Bułgaria147.000"
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.