Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1997.3.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 25/97
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 marca 1997 r.
zmieniająca uchwałę Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), Rada Główna uchwala, co następuje:
§  1. W Wykazie nazw kierunków studiów stanowiącym załącznik do uchwały Rady Głównej z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów (tekst jednolity Wykazu – Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Głównej z dnia 19 grudnia 1996 r. – Dz. Urz. MEN z 1997 r. Nr 2, poz. 7 wprowadza się następującą zmianę:

w pozycji 63 wyrazy "rehabilitacja ruchowa" zastępuje się wyrazem "fizjoterapia".

§  2. Przekazuje się niniejszym uchwałę Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrowi Kultury i Sztuki, Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej, Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz rektorom szkół wyższych. 1
1 Pominięty podpis pod zarządzeniem zmieniony przez sprostowanie (Dz.Urz.MEN.97.6.26).