Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 1992 r.

UCHWAŁA
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 23 stycznia 1992 r.
dotycząca zmian w uchwale Rady Głównej z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów

Wprowadza się następującą zmianę w Załączniku Nr 1 do uchwały Rady Głównej z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów.
§  1. W pozycji 55 Załącznika Nr 1 dodaje się po słowie "Politologia" słowa "i nauki społeczne".
§  2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Ministrowi Edukacji Narodowej; Ministrom: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Transportu i Gospodarki Morskiej, Pracy i Polityki Socjalnej; Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki; Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz rektorom szkół wyższych.