Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 1992 r.

UCHWAŁA
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 23 stycznia 1992 r.
dotycząca zmian w uchwale Rady Głównej z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów

Wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia do uchwały Rady Głównej z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów:
§  1. W pkt 1 po słowach "studiów magisterskich" dodaje się słowa "w państwowej szkole wyższej".

Wprowadza się dodatkowo pkt 2 i 3 o następującym brzmieniu:

"2. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku studiów magisterskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest zatrudnienie na pełnym etacie przynajmniej ośmiu pracowników z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego o specjalnościach wchodzących w zakres programu danego kierunku, w tym co najmniej pięciu o specjalnościach odpowiadających profilom dyplomowania danego kierunku studiów".

"3. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku studiów magisterskich w pozostałych niepaństwowych szkołach wyższych jest:

a) spełnienie warunków wymienionych w pkt 2 oraz

b) uzyskanie każdorazowo pozytywnej opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego".

Dotychczasowe pkt. 2, 3, 4 i 5 otrzymują numery 4, 5, 6 i 7.

W pkt 7 dodaje się słowa: "a także kierunków wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne w pozostałych uczelniach".

§  2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Ministrowi Edukacji Narodowej; Ministrom: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Transportu i Gospodarki Morskiej; Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki; Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz rektorom szkół wyższych.

ZAŁĄCZNIK

KOMENTARZ

do uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

z dnia 28 listopada 1991 r.

w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi przez środowiska naszych uczelni Prezydium Rady Głównej

przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Intencją § 1 pkt. 1 jest, aby kadra profesorska (tj. profesorowie i doktorzy habilitowani) decydująca o możliwości prowadzenia studiów magisterskich w danym kierunku była na trwałe związana z uczelnią prowadzącą te studia. Stąd warunek zatrudnienia na podstawie mianowania zapewniający także, że kadra ta nie może stanowić podstawy do prowadzenia kierunku studiów w innej uczelni, co byłoby możliwe gdyby zamiast warunku mianowania wprowadzić warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (np. warunek w takim brzmieniu wymieniony w art. 3 ust. 1 ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych, jest dość powszechnie krytykowany).

Zdaniem Rady Głównej środowisko naukowe, które w swoim gronie posiada 8 osób z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego będzie skupiało także dostatecznie mocne zaplecze naukowo­dydaktyczne w osobach adiunktów i asystentów, będzie zatem zdolne do prawidłowego i stabilnego rozwoju naukowego i dydaktycznego, gwarantującego właściwe kształcenie na poziomie magisterskim (a zapewne także i doktorskim).

Warunek zatrudnienia na podstawie mianowania nie może być spełniony w uczelniach niepaństwowych (ponieważ ustawa nie przewiduje takiej formy zatrudnienia). Dlatego w odniesieniu do tych uczelni uchwała została zmodyfikowana. W stosunku do uczelni niepaństwowych, poza Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, dodano dodatkowy warunek, że dla utworzenia i prowadzenia studiów magisterskich, konieczne jest uzyskanie każdorazowej pozytywnej opinii RG.

2. Do liczby 8 profesorów lub doktorów habilitowanych wymienionych w § 1 pkt. 1 uchwały mogą być zaliczane także osoby reprezentujące dyscypliny podstawowe dla danego kierunku studiów. Nie one jednak decydują o zakresie i poziomie kształcenia prowadzącego do dyplomu. Stąd dodatkowy warunek, aby w tej ósemce co najmniej 5 osób reprezentowało takie specjalności naukowe, które odpowiadają prowadzonym w ramach kierunku profilom dyplomowania (specjalnościom). Prezydium Rady Głównej uważa, że podstawą ustalenia specjalności naukowej danego pracownika winno być jego osobiste oświadczenie, a nie zaszeregowanie formalne lub organizacyjne.
3. Intencją § 1 pkt. 2 jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia studiów zawodowych. Nie rezygnując ze zmniejszonego warunku 4 profesorów lub doktorów habilitowanych, nacisk został położony na kadrę o mniejszych formalnie kwalifikacjach naukowych, ale mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe niezbędne do nauczania na poziomie zawodowym. Wymagany w tym celu "udokumentowany dorobek praktyczny" dla każdej specjalności winna określić zainteresowana Rada Wydziału. Zrezygnowano tutaj z warunku zatrudnienia na podstawie mianowania zastępując go warunkiem zatrudnienia pełnoetatowego.
4. Wiele wątpliwości i zastrzeżeń wzbudził warunek sformułowany w § 1 pkt. 3 jako zbyt ostry. Jego intencją jest jednak podkreślenie wagi, jaką Rada Główna przywiązuje do znaczenia studiów zawodowych. Dobrze prowadzone studia zawodowe wymagają innych kwalifikacji od kadry nauczającej, w tym także profesorskiej, niż studia magisterskie. Dotyczy to zwłaszcza studiów technicznych.