Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2003.4.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§  1. W statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 131) w § 9 w ust. 1 w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) tiret 2 otrzymuje brzmienie:

"- chirurgiczny ogólny,";

2) po tiret 12 dodaje się tiret 13 w brzmieniu:

"- chirurgii urazowo-ortopedycznej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.