Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Przedsiębiorstwa Państwowego "ROBUT" w Nowym Wiśniczu

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "ROBUT" z siedzibą w Nowym Wiśniczu, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000145846, w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1) 13.95.ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży;
2) 15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich;
3) 15.20.ZProdukcja obuwia;
4) 17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
5) 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
6) 22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy;
7) 22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
8) 25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części;
9) 25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
10) 27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
11) 28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych;
12) 31.03.ZProdukcja materaców;
13) 38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
14) 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych;
15) 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
16) 43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
17) 43.31.ZTynkowanie;
18) 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej;
19) 43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
20) 43.34.ZMalowanie i szklenie;
21) 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
22) 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
23) 46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
24) 46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
25) 46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
26) 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
27) 47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
28) 49.41.ZTransport drogowy towarów;
29) 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami;
30) 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna;
31) 82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 202.