Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2012 r.

REGULAMIN Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 października 2012 r.
zmieniający regulamin w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz pomieszczeniach, w których wykonywany jest areszt w celu wydalenia

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:
§  1. W regulaminie nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz pomieszczeniach, w których wykonywany jest areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) służba dyżurna - funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach kierownika zmiany w ośrodku, profosa w ośrodku lub profosa w areszcie;",

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-15 w brzmieniu:

"13) wartownik-konwojent - funkcjonariusz bezpośrednio nadzorujący cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie, wyznaczony do udziału w doprowadzeniu;

14) dowódca doprowadzenia - funkcjonariusz biorący udział w doprowadzeniu, wyznaczony na dowódcę doprowadzenia;

15) placówka służby zdrowia - podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w stosunku do cudzoziemca umieszczonego w ośrodku lub areszcie.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Służbę w ośrodku lub areszcie pełnią funkcjonariusze Straży Granicznej przeszkoleni w tym zakresie, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.";

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, służba dyżurna może zmienić podległym mu funkcjonariuszom ustalony przydział stanowisk lub posterunków. Dokonane zmiany dokumentuje się w książce służby, podając ich przyczynę i zakres.";

4) w § 6 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) przekazywanie cudzoziemca wraz z jego depozytem dowódcy doprowadzenia.";

5) w § 7:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprawdzanie stanu liczbowego osadzonych podczas obejmowania służby oraz w zależności od pojawiających się w tym zakresie potrzeb;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przeprowadzanie kontroli pokoi dla cudzoziemców, cel mieszkalnych oraz innych pomieszczeń oddziału mieszkalnego według planu ustalonego przez kierownika komórki organizacyjnej lub doraźnie na polecenie służby dyżurnej;",

c) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) dozorowanie osadzonych w trakcie ich pobytu w placówce służby zdrowia.";

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Obowiązki dowódcy doprowadzenia oraz wartowników-konwojentów określają odrębne przepisy.";

7) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Służba w ośrodku lub areszcie odbywa się w sposób ciągły, zapewniający nieprzerwany jej tok, zgodnie z przepisami regulującymi rozkład czasu służby funkcjonariuszy.";

8) w § 18 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sporządzenia:

a) kwitu depozytowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu,

b) karty rozliczenia zdeponowanych przedmiotów, której wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu,

c) karty rozliczenia środków finansowych cudzoziemca, której wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) sporządzenia karty przedmiotów wydanych cudzoziemcowi, której wzór określa załącznik nr 4 do regulaminu;";

9) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. 1. W przypadku nieobecności personelu medycznego funkcjonariusze pełniący służbę w ośrodku lub areszcie wydają osadzonym przygotowane leki zgodnie z zaleceniami lekarza.

2. Wydanie leków osadzonym w przypadku, o którym mowa w ust. 1, służba dyżurna dokumentuje w książce służby.";

10) w § 23 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w placówce służby zdrowia, w czasie udzielania cudzoziemcowi świadczeń zdrowotnych.";

11) w § 35 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Kontrolę osobistą cudzoziemców przeprowadza się w przypadku:";

12) w § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Decyzję o zastosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa podejmuje kierownik komórki organizacyjnej, a w razie jego nieobecności służba dyżurna.";

13) w § 42 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) ewidencja osadzonych, którym udziela się widzenia.";

14) dodaje się:
a) załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
b) załącznik nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu,
c) załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu,
d) załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
§  2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KWIT DEPOZYTOWY NR..........

.................................................. .........................................

(nazwa jednostki organizacyjnej) (miejscowość, data)

Stwierdza się, że niżej wyszczególnione przedmioty przekazane dobrowolnie lub znalezione - odebrane podczas kontroli osobistej u ..........................................................................................

(obywatelstwo, nazwisko i imię oraz data urodzenia osoby osadzonej)

przyjęto do depozytu strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców/aresztu w celu wydalenia*:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Razem pozycji ............................... od numeru -1- do numeru....................................................

Słownie.......................................................................................................................................

......................................................................... .............................................

(stopień, imię i nazwisko oraz podpis odbierającego depozyt) (podpis osadzonego) **

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DEPOZYTU

Ja niżej podpisany.........................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza)

potwierdzam przyjęcie przedmiotów wymienionych w pozycjach nr:..... ...na przechowanie do magazynu depozytów.

........................................

(miejscowość, data)

................................................................................ ...................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz podpis przekazującego) (podpis przyjmującego)

POTWIERDZENIE ODEBRANIA DEPOZYTU

Ja niżej podpisany.........................................................................................................................

(nazwisko, imię osoby osadzonej)

potwierdzam odbiór przedmiotów wymienionych w pozycjach nr..............:................... z magazynu depozytów.

................................................................................ ...................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz podpis przekazującego) (podpis odbierającego)

* niepotrzebne skreślić

** Powód odmowy podpisania kwitu depozytowego przez osobę osadzoną.............................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA ROZLICZENIA ZDEPONOWANYCH PRZEDMIOTÓW

(dotyczy kwitu depozytowego nr..... )
L.pData czynności z przedmiotami depozytowymiPozycja depozytu, z której wydano, pobrano lub zdano przedmiotyCel wydania, pobrania lub zdania zdeponowanych przedmiotówPodpis osoby osadzonejStopień, imię i nazwisko, podpis funkcjonariuszaUWAGI

- adnotacja zawierająca ważne informacje związane z wydaniem, pobraniem lub zdaniem zdeponowanych przedmiotów

wydaniepobraniezdanie

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH CUDZOZIEMCA

WZÓR

(dotyczy kwitu depozytowego nr..... )

.................................................................................................................................................

Nazwisko i imię , data urodzenia, obywatelstwo

Zdeponowane środki finansowe: ...............................................................................................

........................................

data i podpis cudzoziemca

L.p.Data

czynności

PobranoŁączna kwota przeznaczona na wydatkowanieKwota wydatkowanaKwota zwróconaPotwierdzenie

realizacji czynności -podpis funkcjonariusza

Potwierdzenie

zgodności zrealizowanych

czynności - podpis osoby osadzonej

PozycjaKwota
PLNZagraniczne środki pieniężne
Przed wymianąPo wymianie
Kwota przeznaczona na wydatkowanie (PLN)Pozostało

Potwierdzam odbiór zdeponowanych środków finansowych w wysokości:....................................................................................................................................

............................................ ...........................................

(podpis funkcjonariusza SG) (data i podpis cudzoziemca)

STRONA 2/2

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Karta przedmiotów wydanych cudzoziemcowi

............................................. .....................................................

nazwa komórki organizacyjnej miejscowości, data założenia karty

Stwierdza się, że cudzoziemcowi (-ce):.................................................................................,

(imię i nazwisko osoby osadzonej w ośrodku/areszcie wraz z nr ewidencyjnym)

przebywającemu (-cej) w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców/areszcie w celu wydalenia*

w ................................zostały wydane niżej wyszczególnione przedmioty:

(miejscowość)

Pościel (wpisać wydane przedmioty)
Lp.PrzedmiotIlość sztukData wydaniaPrzyjął

(podpis osadzonego)

Data zwrotuPrzyjął

(podpis funkcjonariusza/ pracownika)

Odzież, bielizna, obuwie (wpisać wydane przedmioty)
Lp.PrzedmiotIlość sztuk/ parData wydaniaPrzyjął

(podpis osadzonego)

Data zwrotuPrzyjął

(podpis funkcjonariusza/ pracownika)

*niepotrzebne skreślić STRONA 1/2

Lp.Data wydaniaŚrodki higieny osobistej (wpisać wydane przedmioty)
................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

................

nazwa przedmiotu

Przyjął

(podpis osadzonego)

ilość sztukilość sztukilość sztukilość sztukilość sztukilość sztukilość sztukilość sztukilość sztuk
Inne przedmioty (wpisać wydane przedmioty)
Lp.PrzedmiotIlość sztuk/parData wydaniaPrzyjął

(podpis osadzonego)

Data zwrotuPrzyjął

(podpis funkcjonariusza/ pracownika)

.......................................................................................

(podpis funkcjonariusza/pracownika zakładającego kartę)

STRONA 2/2