Zm.: regulamin organizacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2004.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie § 4 ust. 4 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 56, poz. 754) zarządza się, co następuje:
§  1.
W regulaminie organizacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, zmienionego zarządzeniem Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 stycznia 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 13 ust. 2 pkt 1) dodaje się nowy ppkt c) w brzmieniu:

"c) Dział Inspekcji Statków Powietrznych Lotnictwa Transportowego;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.