Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.13.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1973 r.

OKÓLNIK Nr 26/PO
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 22 sierpnia 1973 r.
zmieniający okólnik w sprawie wyjaśnienia wątpliwości nasuwających się przy stosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W pkt 11 okólnika Nr PO 15/69 z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości nasuwających się przy stosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3/1 gr, poz. 9) lit. i otrzymuje brzmienie:

"i - jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania obowiązek zapłaty należności pieniężnej został całkowicie uchylony, koszty egzekucyjne nie należą się, chociażby przypis tych kosztów w chwili ich powstania był prawidłowy. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania wysokość egzekwowanej należności pieniężnej została zmniejszona, koszty egzekucyjne ulegają również stosownemu obniżeniu (o ile były obliczone procentowo od pierwotnej kwoty należności)".