Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2012.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 czerwca 2012 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 135, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do obwieszczenia "Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych":
a)
w części województwo lubelskie - Izba Skarbowa w Lublinie poz. 10 otrzymuje brzmienie:
10Drugi Urząd Skarbowy

20-883 Lublin

ul. Tadeusza Szeligowskiego 24

d.NBP O/O Lublin
CIT40101013390091462221000000
VAT87101013390091462222000000
PIT37101013390091462223000000
in.d.31101013390091462227000000
j.b.
wyd.75101013390091462230000000
doch.25101013390091462231000000
b)
w części województwo łódzkie - Izba Skarbowa w Łodzi poz. 3 otrzymuje brzmienie:
3Urząd Skarbowy

95-015 Głowno

ul. Ludwika Norblina 2

d.NBP O/O Łódź
CIT59101013710004202221000000
VAT09101013710004202222000000
PIT56101013710004202223000000
in.d.50101013710004202227000000
j.b.
wyd.94101013710004202230000000
doch.44101013710004202231000000
c)
w części województwo mazowieckie - Izba Skarbowa w Warszawie: - poz. 15 otrzymuje brzmienie:
15Urząd Skarbowy

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Duboisa 1

d.NBP O/O

Warszawa

CIT94101010100433422221000000
VAT44101010100433422222000000
PIT91101010100433422223000000
in.d.85101010100433422227000000
j.b.
wyd.32101010100433422230000000
doch.79101010100433422231000000
-
poz. 32 otrzymuje brzmienie:
32Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

02-676 Warszawa

ul. Postępu 16A

d.NBP O/O

Warszawa

CIT03101010100165482221000000
VAT50101010100165482222000000
PIT97101010100165482223000000
in.d.91101010100165482227000000
j.b.
wyd.38101010100165482230000000
doch.85101010100165482231000000
2)
w załączniku nr 2 do obwieszczenia "Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy" w części województwo lubelskie - Izba Skarbowa w Lublinie poz. 3 otrzymuje brzmienie:
3Lubelski Urząd Skarbowy

20-883 Lublin

ul. Tadeusza Szeligowskiego 24

d.NBP O/O Lublin
CIT06101013390077512221000000
VAT53101013390077512222000000
PIT03101013390077512223000000
in.d.94101013390077512227000000
j.b.
wyd.41101013390077512230000000
doch.88101013390077512231000000
3)
załącznik nr 4 do obwieszczenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany wymienionego obwieszczenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r. Nr 6, poz. 51, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 3, poz. 12, z 2008 r. Nr 3, poz. 20, z 2009 r. Nr 1, poz. 5, z 2010 r. Nr 2, poz. 5 i Nr 14, poz. 60 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 38.

ZAŁĄCZNIK

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbol formularza/tytułu płatności*)OpisRodzaj rachunku bankowego (CIT/VAT/PIT/ in.d.) 1)
123
CIT*)podatek dochodowy od osób prawnychCIT
CIT-10Z**)deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejCIT
CIT-11R**)deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6ARCIT
CIT-6R**)deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejCIT
CIT-6AR**)deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT
CIT-8zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT
CIT-8Azeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT
CIT-8Bzeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT
CIT-9R**)deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawcówCIT
DJB**)inne dochodyin.d.
GK**)grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznychin.d.
GKP**)grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organ.in.d.
POZOST.*)**)in.d.
KP*)podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowejin.d.
NBPwpłaty z zysku NBPin.d.
BGKwpłaty z zysku BGKin.d.
OPR**)opłata restrukturyzacyjnain.d.
PCC**)podatek od czynności cywilnoprawnychin.d.
PCC-2**)deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikain.d.
PCC-3**)deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychin.d.
PIT*)podatek dochodowy od osób fizycznychPIT
PIT-23**)deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowymPIT
PIT-28zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychPIT
PIT-36zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-36Lzeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym -podatek dochodowy według stawki 19%PIT
PIT-37zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-38zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-39zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-4Rwpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4RPIT
PPL*)podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnejPIT
PIT-7*)podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT
PIT-8ARwpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8ARPIT
PU1*)**)wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędnościPIT-STD
PPD*)zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownychPIT
PPE*)zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanychPIT
PPW*)podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowychPIT
PTpodatek tonażowyin.d.
SD**)podatek od spadków i darowiznin.d.
SD-2**)deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatkuin.d.
VAT-7deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usługVAT
VAT-7Kdeklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usługVAT
VAT-7Ddeklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usługVAT
VAT-7DZdeklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - zaliczkiVAT
VAT-8deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UEVAT
VAT-9M*)deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywcaVAT
VAT-10*)**)deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportuVAT
VAT-12skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtuVAT
VAP-1deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnegoVAT
VAI*)**)podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT) VAT
VAT-Z*)**)zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrującychVAT
VAT-In*)**)inne rozliczenia w podatku od towarów i usługVAT
VU1wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej państw członkowskich na rzecz PolskiVAT-UE1
VU2wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczneVAT-UE2
WZPwpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowychin.d.
WZP-1Kdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za kwartałin.d.
WZP-1Mdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za miesiącin.d.
WZP-1Rdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za rok obrotowyin.d.
WZSwpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwain.d.
WZS-1Kdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartałin.d.
WZS-1Mdeklaracja o wys. zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiącin.d.
WZS-1Rdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowyin.d.
WZD*)**)wpływy ze zwrotów dotacjiin.d
ZpZ*)**)zaległości z podatków zniesionychin.d.
Rodzaj rachunku bankowego
CITpodatek dochodowy od osób prawnych
VATpodatek od towarów i usług
PITpodatek dochodowy od osób fizycznych
in.d.pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
PIT-STDpodatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
VAT-UE1podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej na rzecz Polski przez państwa członkowskie
VAT-UE2podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne
______

1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika nr 4.

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.