Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2013.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 27 czerwca 2013 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenia akcyzowe

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje.
W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenia akcyzowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11, z późn. zm.3)), w załączniku "WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH LUB UBEZPIECZENIOWYCH SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE" w części I. "Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji bankowych" dodaje się pozycję 43 w brzmieniu:

"43. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu".

______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456.

3) Zmiany wymienionego obwieszczenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 4, poz. 28, Nr 6, poz. 39 i Nr 12, poz. 66, z 2010 r. Nr 1, poz. 2, Nr 5, poz. 20, Nr 8, poz. 35 i Nr 13, poz. 54, z 2011 r. Nr 2, poz. 10, Nr 4, poz. 18 i Nr 7, poz. 31 oraz z 2012 r. poz. 1, 43 i 51.