Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
zmieniające obwieszczenie o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane

Na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 24 grudnia 2012 r. o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane (Dz. Urz. UKE z 2012 r., poz. 70) w pkt 1:
1) Lp. 16 - 19 otrzymują brzmienie:

"

1610.09 - 20.09900Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ul. M. Flisa 2
1708.10 - 18.10900Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ul. M. Flisa 2
1805.11 - 15.11900Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ul. M. Flisa 2
1903.12 - 13.12900Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ul. M. Flisa 2

";

2) Lp. 20 - 22 uchyla się.