Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2003.8.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2003 r.

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 6 sierpnia 2003 r.
zmieniający komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2003 roku.

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) ustala się, co następuje:
§  1. W komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2003 roku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 35 oraz Nr 5, poz. 46) w załączniku do komunikatu "Program Szczepień Ochronnych na rok 2003" wprowadza się następujące zmiany:
1) w części "I.A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku"
a) w kolumnie "Szczepienie przeciw":

- w rubryce ósmej wyrazy "ODRZE - szczepionką żywą podskórnie lub domięśniowo - wg zaleceń producenta oraz jednoczasowo ŚWINCE - podskórnie lub domięśniowo - wg zaleceń producenta. Szczepienia przeciw śwince będą wykonywane od września 2003 roku - patrz część III - informacje uzupełniające" zastępuje się wyrazami "ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - szczepionką żywą, skojarzoną. Szczepienia przeciw wyżej wymienionym chorobom będą wykonywane od listopada 2003 roku",

- w rubryce dziesiątej wyrazy "BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DT" zastępuje się wyrazami "BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą acelularny komponent krztuśca. Szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi będą wykonywane od października 2003 roku.",

b) w kolumnie "Uwagi":

- w rubryce drugiej po wyrazie "odrę" stawia się przecinek i dodaje wyrazy "świnkę lub różyczkę",

- w rubryce czwartej po wyrazie "błonicy" stawia się przecinek, a wyrazy "i tężcowi" zastępuje wyrazami "tężcowi i krztuścowi (z komponentem acelularnym).";

2) w części "II. Szczepienia zalecane":
a) w kolumnie "Szczególnie zalecane osobom":

- w rubryce trzeciej wyrazy "dzieciom w wieku 13-15 miesięcy zamiast obowiązkowego szczepienia przeciw odrze i śwince oraz w 7 roku życia zamiast obowiązkowego szczepienia przeciw odrze" zastępuje się wyrazami "- dzieciom w 7 roku życia zamiast obowiązkowego szczepienia przeciw odrze",

- w rubryce czwartej wyrazy "w 2 roku życia lub szczepień zalecanych (szczepionkami skojarzonymi)" zastępuje się wyrazami "lub szczepień zalecanych",

b) w kolumnie "Uwagi" w rubryce trzeciej i czwartej skreśla się wyrazy "Zalecane są szczepionki zawierające atenuowany szczep wirusa świnki Jeryl Lynn lub RIT 4385";
3) w części "III. Informacje uzupełniające"
a) punkt "C. SZCZEPIENIE PRZECIW ŚWINCE" otrzymuje brzmienie:

"C. SZCZEPIENIE PRZECIW ŚWINCE

Szczepienie podstawowe w 2 roku życia należy wykonać jednoczasowo ze szczepieniem przeciw odrze u dzieci, które w listopadzie 2003 roku osiągną wiek przewidziany do szczepienia tj. 13 miesiąc życia.

Obowiązkowe szczepienie przeciw śwince będzie wykonywane dopiero od listopada 2003 r.",

b) punkt "D. SZCZEPIENIA PRZECIW ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE" otrzymuje brzmienie:

"D. SZCZEPIENIA PRZECIW ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE

1. Szczepienie szczepionką potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 13-14 miesiącu życia oraz w miejsce uzupełniającego szczepienia przeciw odrze w 7 roku życia.

2. dzieci w 7 roku życia, które nie są szczepione szczepionką potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce można zastosować monowalentną szczepionkę przeciw śwince, najlepiej jednocześnie ze szczepieniem przeciw odrze.",

c) w punkcie "G. SZCZEPIENIA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI" po wyrazie "(aP)" stawia się kropkę i skreśla się wyrazy "wyłącznie w konsultacyjnych poradniach ds. szczepień razem ze szczepieniem przeciwko błonicy i tężcowi, (ew. szczepionką skojarzoną z bezkomórkowym komponentem krztuścowym).".
§  2. Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.