Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.8.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1989 r.

INSTRUKCJA NR 9
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 29 września 1989 r.
zmieniająca instrukcję w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez uspołecznione zakłady pracy oraz instrukcję w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez nie uspołecznione zakłady pracy

§  1. W instrukcji nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez uspołecznione zakłady pracy (Dz. Urz. ZUS Nr 5, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W celu rejestracji w oddziale ZUS zakład pracy dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS S-1 "Zgłoszenie płatnika składek (uspołeczniony zakład pracy)", zwanym dalej zgłoszeniem. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

2. Wykaz oddziałów ZUS wraz z adresami stanowi załącznik nr 1 do instrukcji.

2) w § 15 skreśla się ust. 4
3) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. Od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenie społeczne odsetki oblicza się w wysokości określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy o zobowiązaniach podatkowych".

4) skreśla się § 28 i § 29.
§  2. W instrukcji nr 4 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez nie uspołecznione zakłady pracy (Dz. Urz. ZUS Nr 6, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W celu rejestracji w oddziale ZUS zakład pracy dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS S-2 "Zgłoszenie płatnika składek (nie uspołeczniony zakład pracy)", zwanym dalej zgłoszeniem do rejestracji, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji.

2. Każdy zarejestrowany zakład pracy zgłasza nowo zatrudnionego pracownika w oddziale ZUS, w bieżąco składanej deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS S-8 "Deklaracja rozliczeniowa za..."), zwanej dalej deklaracją rozliczeniową."

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W razie stwierdzenia, że nowo zgłoszony do ubezpieczenia społecznego pracownik nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniem, oddział ZUS w ciągu 14 dni od zgłoszenia pracownika wydaje decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. W formularzu zgłoszeń do rejestracji, jak również we wszelkie druki niezbędne do prawidłowego prowadzenia rozliczeń - m.in. w deklaracje rozliczeniowe, zakład pracy zaopatruje się w oddziale ZUS, inspektoracie lub punkcie informacyjnym oddziału ZUS".

4) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wpłaty dokonuje się w formie przelewu z posiadanego przez zakład pracy w banku rachunku, w urzędzie pocztowym przy pomocy blankietów książeczki wpłat składek (Fk-3 lub S-55), bądź też w placówce PKO, w formie odpisu z książeczki oszczędnościowej PKO; blankiety z książeczki wpłat składek oraz przelewy oznacza się nadanym przez oddział ZUS - NKP."

5) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenie społeczne odsetki oblicza się w wysokości określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy o zobowiązaniach podatkowych."

6) Skreśla się §§ 20, 21, 22, 23.
§  3. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.