Zm.: decyzja zmieniająca decyzję w sprawie organizacji żywienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.17.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2010 r.

DECYZJA Nr 330/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 215/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 144 i Nr 15, poz. 201), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Wskaźniki kosztów związanych z przygotowywaniem posiłków, o których mowa w pkt 16 i 18, wynoszą dla:

1) kosztów osobowych - w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 1 i 2 - 36% wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020 za całodzienne wyżywienie jednej osoby, z zastosowaniem podziału według procentowych wskaźników określonych w pkt 15, a w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 3 - 36% wartości środków spożywczych zużytych do przygotowania potraw;

2) kosztów utrzymania infrastruktury - w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 1 i 2 - 5% wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020 za całodzienne wyżywienie jednej osoby, z zastosowaniem podziału według procentowych wskaźników określonych w pkt 15, a w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 3 - 5% wartości środków spożywczych zużytych do przygotowania potraw.";

2)
załączniki do decyzji otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Metodyka

obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury
1.
Koszt eksploatacji infrastruktury - koszt ponoszony na utrzymanie obiektów w zakresie infrastruktury, ustalany na podstawie wskaźnika utrzymania 1 m2 powierzchni; wskaźnik ten, na każdy rok rozliczeniowy, ustala szef właściwego rejonowego organu infrastruktury, na podstawie kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej, jakie poniesione zostały w roku poprzednim.
2.
Zdolność produkcyjna stołówki wojskowej - ilość racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia, które można przygotować wykorzystując posiadane urządzenia technologiczne (kotły warzelne, kociołki przechylne, bemary, patelnie, piekarniki, piece konwekcyjno-parowe itp.).
3.
Średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych określana jest dla 240 dni w roku.
4.
Średnia wydajność dzienna pracownika wojska - pięćdziesiąt racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia przy założeniu 200 dni produkcyjnych w roku.
5.
Wskaźnik kosztów osobowych ustala się dzieląc dzienny koszt osobowy pracownika wojska, określony zgodnie z pkt 11 "Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej", stanowiących załącznik do decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz pieniężnych norm rzeczowych" (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 i Nr 13, poz. 149) przez średnią wydajność dzienną pracownika wojska, określając procentowy udział uzyskanego wyniku do wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020.
6.
Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury ustala się mnożąc uśredniony wskaźnik kosztów eksploatacji infrastruktury ustalony za poszczególne rejonowe zarządy infrastruktury, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, wojskowy zarząd infrastruktury i wojskowe oddziały gospodarcze, przez ogólną powierzchnię użytkową czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych, określając procentowy udział uzyskanego wyniku do wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Metodologia

obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury
1.
Wskaźnik kosztów osobowych.

Podstawa prawna:

1)
decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z 30.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do programowania i projektowania stacjonarnych stołówek żołnierskich;
2)
decyzja Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz wartości pieniężnych norm rzeczowych" (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 i Nr 13, poz. 149);
3)
decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 09.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów:
a)
47 tys. zł. - roczne koszty osobowe 1 pracownika zatrudnionego w stołówce wojskowej - "decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 09.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów,
b)
47 tys. zł.: 200 dni = 235 zł - dzienny koszt 1 pracownika,
c)
235 zł.: 50 posiłków całodziennych (dziennie) na 1 pracownika = 4,7 zł,

- koszt osobowy przygotowania 1 całodziennego posiłku,

d)
13 zł - wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia -020,
e)
4,7 zł - wartość wskaźnika kosztów osobowych = 36% wartości środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia - 020,
f)
wskaźnik kosztów osobowych - 36%.
2.
Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury.

Podstawa prawna:

1)
decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z 30.11.2004 r. sprawie wprowadzenia wytycznych do programowania i projektowania stacjonarnych stołówek żołnierskich;.
a)
zdolność produkcyjna stołówki wojskowej - możliwość przygotowania jednorazowych posiłków, określona w dokumentacji technologicznej stołówki wojskowej, a w pozostałych przypadkach wg zasady: pojemność urządzeń technologicznych do przygotowywania posiłków dzielona przez 2,
b)
średni wskaźnik infrastruktury - średni wskaźnik z 10 RZI,
c)
wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury oblicza się mnożąc powierzchnię użytkową czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych przez średni wskaźnik infrastruktury (określony za każdy RZI) i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych,
d)
powierzchnia użytkowa czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień 31.12.2009 r. - 173.625 m2,
e)
średni wskaźnik infrastruktury na dzień 31.12.2009 r. - 118,92 zł,
f)
dzienna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień 31.12.2009 r. - 126.503 posiłków,
g)
średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień 31.12.2009 r. (żywienie przez 240 dni w roku) - 30.360.720 posiłków w skali roku,
Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury =
powierzchnia użytkowaxwskaźnik infrastruktury(118,92 - średni wskaźnik z 10 RZI)
zdolność produkcyjna

Przykład obliczenia:

173.625 m2 x 118,92=20.647.485=0,68 zł dziennie
30.360.720 posiłków30.360.720
h)
13 zł - wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia - 020,
i)
0,68 zł - wartość wskaźnika kosztów utrzymania infrastruktury = 5 % wartości środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia - 020,
j)
wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury - 5%