Zm.: decyzja w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.6.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 117/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 56 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.1), postanawia się, co następuje:

1.
W statucie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stanowiącym załącznik do decyzji Nr 416/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 253), § 111 otrzymuje brzmienie:

"§ 111. 1 Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność ta może być prowadzona w następującym zakresie:

1) usług edukacyjnych innych niż określone w § 99 ust 1 i 4;

2) wynajmu i użyczania obiektów;

3) świadczenia usług eksperckich;

4) działalności sportowo-rekreacyjnej;

5) wytwórczym, usługowym i handlowym.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 Uczelnia prowadzi samodzielnie przez wydzielone jednostki organizacyjne Uczelni utworzone przez komendanta Uczelni - rektora za zgodą senatu, albo tworzy w tym celu określone prawem podmioty.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 podlegają komendantowi Uczelni - rektorowi.".

4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1238 i 1240.