Zm.: decyzja w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.14.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2005 r.

DECYZJA NR 432
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31, Nr 20, poz. 125 i z 2005 r. Nr 4, poz. 11) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 599 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen, zmienionej decyzjami: nr 48 z dnia 8 lutego 2005 r., nr 160 z dnia 31 marca 2005 r. i nr 238 z dnia 10 maja 2005 r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1)
Skład Komitetu Sterującego Przygotowaniami:
a)
Przewodniczący Komitetu: Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Dariusz Nagański;
b)
Szef Sztabu Koordynacji Przygotowań: zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP - podinsp. Andrzej Rogalski;
2)
Szefowie celów operacyjnych:

a) Szef CO 1: zastępca dyrektora Biura Prawnego KGP - mł. insp. Marek Enerlich,

b) Szef CO 2: zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP - nadkom. Sławomir Rusak,

c) Szef CO 3: naczelnik Wydziału SIRENE Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - nadkom. Maria Halczyj-Siwecka,

d) Szef CO 4: zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP - insp. Roman Doroszkiewicz,

e) Szef CO 5: zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP - insp. Wojciech Olbryś,

f) Szef CO 6: naczelnik Wydziału Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - nadkom. Violetta Zalewska,

g) Szef CO 7: naczelnik Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP - mł. insp. Anna Lipińska-Czajkowska,

h) Szef CO 8: dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - insp. Marek Wierzbicki;

3)
Szefowie zagadnień przekrojowych:

a) Szef ZP 1: dyrektor Biura Prawnego KGP - insp. Sławomir Stawecki,

b) Szef ZP 2: dyrektor Biura - Gabinet Komendanta Głównego Policji - insp. Mirosław Skonieczny,

c) Szef ZP 3: zastępca dyrektora Biura - Gabinet Komendanta Głównego Policji - insp. Marek Flis,

d) Szef ZP 4: dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP - mł. insp. Zbigniew Ścisło,

e) Szef ZP 5: dyrektor Biura Logistyki Policji KGP - insp. Zbigniew Czapla,

f) Szef ZP 6: dyrektor Biura Finansów KGP - insp. Zygmunt Fidos,

g) Szef ZP 7: zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji KGP - mł. insp. Roman Berger,

h) Szef ZP 8: dyrektor Biura Strategii KGP - insp. Piotr Murawski.