Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2012 r.

DECYZJA Nr 259/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie § 1 pkt 12 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 81, Nr 10, poz. 124 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 241), wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2:
a) ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) samochód funkcyjny - służbowy samochód osobowy przeznaczony do zabezpieczania służbowych potrzeb transportowych, w pierwszej kolejności komórki lub jednostki organizacyjnej, a następnie osób uprawnionych;",

b) ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) osoba uprawniona:

a) żołnierza zawodowego wyznaczonego decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowisko służbowe lub czasowo pełniącego obowiązki na nieobsadzonym stanowisku służbowym, na którym przysługuje samochód funkcyjny o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny,

b) pracownika wojska zajmującego na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej wyższe stanowisko w służbie cywilnej lub wykonującego zadania na nieobsadzonym stanowisku, na którym przysługuje samochód funkcyjny o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny;";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Samochód funkcyjny i samochód dyżurny jest przeznaczony do zabezpieczenia potrzeb transportowych związanych z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem lub z wykonywanym zadaniem służbowym. Samochodami funkcyjnymi i samochodami dyżurnymi kierują etatowi kierowcy. Dopuszcza się możliwość kierowania samochodami funkcyjnymi przez osoby uprawnione (stosownie do posiadanych uprawnień i kategorii prawa jazdy).";

3) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych określi zasady kierowania samochodami funkcyjnymi przez osoby uprawnione.";

4) po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu:

"35a. Na podstawie obowiązujących przepisów Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej zabezpieczy potrzeby transportowe podsekretarzy stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w oparciu o samochody wydzielonymi ze swoich zasobów.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.