Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2011 r.

DECYZJA Nr 221/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 50/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 15 oraz z 2010 r. Nr 1 poz. 26, 30 i 31 i Nr 2, poz. 87), w § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dbania o stan techniczny pojazdu służbowego;";

2)
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, polega w szczególności na dostarczaniu i odbieraniu, w miarę potrzeby wspólnie z funkcjonariuszem BL, pojazdu służbowego do i ze stacji obsługi pojazdów w celu wykonania badań technicznych lub przeglądów oraz napraw serwisowych.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.