Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 112/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 50/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 15 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 26, 30 i 31 i Nr 2, poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) funkcjonariusz - funkcjonariusza i pracownika CBA, z zastrzeżeniem § 13;";

2)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1:

1) przełożony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynności wyjaśniających, gdy osobą korzystającą jest funkcjonariusz CBA;

2) kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona ustala przyczyny zdarzenia, w szczególności mające wpływ na odpowiedzialność materialną i porządkową, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)), gdy osobą korzystającą jest pracownik CBA.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181.