Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.375

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 419/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 14 lit. c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu wykonania uprawnień Ministra Obrony Narodowej wobec fundacji, dla której jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 3, poz. 26) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bieżącego nadzoru nad fundacjami:";

2) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) do dnia 31 marca opracowuje roczną informację o działalności fundacji i przedkładają Sekretarzowi Stanu;".

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.