Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 100
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania i finansowania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz wykonywania na ich rzecz robót budowlanych

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zaopatrywania i finansowania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz wykonywania na ich rzecz robót budowlanych (Dz. Urz. KGP poz. 7) w § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji, zwanych dalej "terenowymi komórkami organizacyjnymi KGP", w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi oraz oprogramowanie, jest realizowane przez:

1) Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwane dalej "BLP", z zakupów centralnych, których zakres określa wykaz w części I-IV stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 19 oraz z 2013 r. poz. 20);

2) Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwane dalej "BŁiI", z zakupów, których zakres określa wykaz w części V stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych, o których mowa w pkt 1;

3) komendy wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji, zwane dalej "KWP", w pozostałym zakresie, ze środków wyodrębnionych w ich planach finansowych na utrzymanie terenowych komórek organizacyjnych KGP.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.