Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2012.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2012 r.

DECYZJA Nr 18
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 12 października 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 11 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 21 i 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) sprawuje nadzór nad wojewodami w zakresie zarządzania kryzysowego;

6b) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego;",

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) sprawuje kontrolę nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych;",

c) w pkt 14 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

"d) Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych,

e) Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego.";

2) w § 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia Narodowego Programu Szerokopasmowego;";

3) w § 9 w ust. 4 uchyla się pkt 5 i 8.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.