Zm.: decyzja w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2012.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2012 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 14 lutego 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1) ) zarządza się , co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 9 i 10) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
dodaje się pkt 1 a w brzmieniu:

"1a) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - łączność;",

b)
dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

"4a) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

b) Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym;

4b) reprezentuje Skarb Państwa w spółce "Poczta Polska S.A.;",

c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

b) Departamentu Telekomunikacji,

c) Departamentu Poczty.";

2)
w § 8:
a)
uchyla się ust. 2a,
b)
w ust. 3 uchyla się pkt 7 i 8.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.